Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia bezkręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-1ZOB Kod Erasmus / ISCED: 13.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia bezkręgowców
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii bezkręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność i budowę zwierząt bezkręgowych łącząc ją z środowiskiem życia omawianych grup. Przedmiot ukazując studentowi kolejne etapy ewolucji zwierząt pozwala ocenić wartość przystosowawczą obserwowanych cech budowy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład – 15 godz., laboratoria – 30 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

75 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

udział w zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 24,4 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50,6 godz., 2,0 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60,0 godz., 2,4 pkt. ECTS

Zadaniem wykładów jest wprowadzenie w zagadnienia związane z systematyką, taksonomią i filogenezą zwierząt bezkręgowych oraz przegląd wybranych grup tych organizmów od gąbek do szkarłupni ze szczególnym uwzględnieniem przystosowań do trybu życia, a także ich znaczenia w przyrodzie i życiu człowieka.

Zajęcia laboratoryjne poświęcone są zapoznaniu się z morfologią, anatomią i biologią wybranych przedstawicieli wszystkich najważniejszych typów zwierząt bezkręgowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jura, Cz. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN Wydawnictwo Naukowe, 2004.

2. Błaszak, Cz. Zoologia . Bezkręgowce. Tom 1. PWN Wydawnictwo Naukowe, 2009.

3. Błaszak Cz. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN Wydawnictwo Naukowe, 2011.

4. Deryło A. Parazytologia i akaroentomologia medyczna. PWN Wydawnictwo Naukowe, 2002.

5. Moraczewski J., Riedel W., Sołtyńska M., Umiński T. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców, PWN, Warszawa, 1974.

Literatura uzupełniająca:

1. Moore J. Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców. WUW Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

2. Rajski A. 1997. Zoologia, T. I i II. PWN. Warszawa

3. Szujecki A. 1998. Entomologia leśna. Tom I, II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

1. Student identyfikuje i charakteryzuje podstawowe jednostki taksonomiczne protistów i zwierząt bezkręgowych: K_W01, K_W08, K_U07

2. Student opisuje zasady organizacji życia bezkręgowców na poszczególnych poziomach i tłumaczy je procesami ewolucyjnymi: K_W01, K_W03, K_U07

3. Student opisuje znaczenie przystosowawcze obserwowanych cech budowy zwierząt bezkręgowych wiążąc je z procesami fizjologicznymi i zajmowanym środowiskiem życia: K_W08, K_U07

4. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu budowy i funkcjonowania poszczególnych grup zwierząt bezkręgowych oraz posługuje się stosowną literaturą. Student jest świadomy wzrastającego poziomu wiedzy z dziedziny zoologii i wykazuje potrzebę do ciągłego samodoskonalenia: K_W03, K_U06, K_U07, K_U08, K_K08.

5. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem świetlnym i stereoskopowym, prowadzenia prostych hodowli, analizy budowy zwierząt bezkręgowych: K_U01, K_U12, K_K02, K_K06, K_W10

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych: K_U16, K_K05, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

2. Pozytywna ocena egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Sielezniew
Prowadzący grup: Marcin Sielezniew, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.