Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-2BRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II. rok biologii sem let EM
II. rok biologii sem let MI
II. rok biologii sem let SAD
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia komórki 0200-BS1-1BIK
Fizjologia zwierząt 0200-BS1-2FZZ
Rośliny nasienne 0200-BS1-1RNS

Założenia (lista przedmiotów):

Anatomia funkcjonalna człowieka 0200-BS1-2AFC
Rośliny zarodnikowe 0200-BS1-1RZA

Założenia (opisowo):

Wymagana ogólna znajomość podstawowych zasad budowy i funkcjonowania wielokomórkowego organizmu roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego na różnych poziomach jego organizacji, z uwzględnieniem biologii komórki (w tym przebiegu i regulacji cyklu komórkowego).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z rozwojem zarodkowym zwierząt na przykładzie człowieka. Student zapozna się z kolejnymi stadiami rozwoju zarodkowego oraz mechanizmami zaangażowanymi w ich regulację. Omówione zostaną także procesy rozwojowe zachodzące w cyklu życiowym rośliny kwiatowej, w fazie wegetatywnej i generatywnej. Przybliżone zostaną podstawy genetycznej kontroli tworzenia struktur roślinnych i procesy różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie na przykładzie roślin modelowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty Rośliny zarodnikowe i Rośliny nasienne

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

75 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 24,4 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50,6 godz. 2,0 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60,0 godz. 2,4 pkt. ECTS

Przedmiot łączy w sobie treści zoologiczne i botaniczne.

Wykład w części zoologicznej ma za zadanie przybliżyć takie zagadnienia, jak: gametogeneza, procesy związane z zapłodnieniem, przebieg bruzdkowania od zygoty do moruli, powstawanie blastocysty, implantacja, genetyczne i molekularne mechanizmy różnicowania się płci, różnicowanie się trofoblastu, powstanie dwulistkowej tarczki zarodkowej, gastrulacja i wykształcenie mezodermy, rozwój błon płodowych i pęcherzyka żółtkowego, fałdowanie się zarodka, budowa, rozwój i funkcje łożyska, charakterystyka morfologiczna zarodka i płodu, mechanizmy porodu.

Natomiast część botaniczna dotyczy: morfogenezy kwiatu u okrytonasiennych, rozwoju pręcików i słupków, rozwoju gametofitu męskiego (ziarna pyłku), typów rozwojowych gametofitu żeńskiego (woreczka zalążkowego), budowy gamet, podwójnego zapłodnienia, typów rozwojowych i roli bielma w odżywianiu zarodka, rozwoju zarodka zygotycznego, rozwoju nasienia, siewki, pędu i korzenia, powstawania organów bocznych, procesów różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie roślinnym, rozwoju liścia oraz anomaliów rozwojowych roślin.

Laboratoria w części zoologicznej poświęcone są rozwojowi poszczególnych układów tkankowych i narządowych w organizmie człowieka, a w botanicznej - procesom powstawania mikro- i megaspor, rozwojowi ziarna pyłku i woreczka zalążkowego, embriogenezie roślin okrytonasiennych, typom rozwojowym bielma, rozwojowi wybranych typów nasion i owoców, merystemom pierwotnym i wtórnym.

Literatura:

1. Bartel H. 2009. Embriologia medyczna. Ilustrowany podręcznik. PZWL, Warszawa.

2. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

3. Lack A.J., Evans D.E. 2005. Biologia roślin. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

4. Twyman R.M.. 2003. Biologia rozwoju. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

5. Wojtaszek P. i in. 2007. Biologia komórki roślinnej. T2 Funkcja. PWN, Warszawa.

6. Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach, PWN, Warszawa.

7. Woliński N. 2005. Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa.

8. Rodkiewicz i wsp.1996. Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wyd. UMCS, Lublin.

Efekty uczenia się:

1. Student rozpoznaje i charakteryzuje kolejne stadia rozwoju zarodkowego typowe dla omawianych przedstawicieli świata roślin, zwierząt i człowieka: K_W03, K_W08, K_U01, K_U12, K_K01

2. Student rozpoznaje i charakteryzuje etapy rozwoju układów tkankowych i narządowych u człowieka: K_W03, K_W05, K_U12, K_K01

3. Student dostrzega podobieństwa i różnice w przebiegu procesów rozwojowych u roślin i zwierząt: K_W01, K_W03, K_W08, K_K01 K_U03

4. Student objaśnia mechanizmy (w tym genetyczne podstawy) rozwoju roślin: K_W03, K_U07

5. Student wyjaśnia procesy różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie roślinnym: K_W03, K_U07

6. Student charakteryzuje przebieg rozwoju rośliny w fazie wegetatywnej i generatywnej: K_W05, K_U07

7. Student posługuje się terminologią fachową w opisywaniu procesów rozwojowych: K_W03, K_U06, K_U07, K_U08, K_K01

8. Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych osób: K_U16, K_K05, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska, Sebastian Maciak
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz, Sebastian Maciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska, Sebastian Maciak
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz, Sebastian Maciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.