Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne aspekty działania związków biologicznie czynnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-3ZBC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne aspekty działania związków biologicznie czynnych
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III. rok biologii sem let SAD
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zagadnienia dotyczące oddziaływania wybranych związków biologicznie czynnych z różnymi celami molekularnymi komórek. Student poznaje ich właściwości, budowę i aktywność biologiczną. Podczas realizacji przedmiotu student zdobywa wiedzę dotyczącą molekularnych mechanizmów działania związków biologicznie aktywnych, ich działania leczniczego i/lub toksycznego czy narkotycznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr III rok pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej, chemii organicznej, fizyki, biochemii, biofizyki, fizjologii roślin i fizjologii zwierząt.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godz., laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych, analiza wyników, sporządzanie sprawozdań z ćwiczeń.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę wykładu.

Punkty ECTS : 3

Bilans nakładu pracy studenta

75 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.

przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 41,3 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 1,4 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60 godz., 2,4 pkt. ECTS

Literatura:

1. D. Steinhilber, M. Schuber-Zsilavecz, H. J. Roth. Chemia medyczna. MedPharm, Wrocław 2012.

2. G.Patrick. Krótkie wykłady. Chemia leków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

3. K. Dołowy, A, Szewczyk, S. Pikuła. Błony biologiczne. "Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice-Warszawa 2003.

4. „Biofizyka - wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami”, red. Zofia Jóźwiak i Grzegorz Bartosz, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.

5. Publikacje z zakresu omawianej tematyki.

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje podstawowe procesy biofizyczne i biochemiczne zachodzące na poziomie molekularnym. K_W10, K_U06, K_U07, K_W02, K_W13

2. Student posługuje się fachową terminologią w celu opisu procesów i zjawisk zachodzących na poziomie molekularnym. K_U06, K_U07, K_K08, K_W02, K_W13

3. Student przedstawia i opisuje metody i techniki stosowane w badaniach laboratoryjnych w biologii, nabiera praktycznej umiejętności pracy z podstawową aparaturą stosowaną w badaniach laboratoryjnych. Student przygotowuje roztwory w stężeniach molowych i przygotowuje odpowiednie rozcieńczenia: K_W10, K_U01, K_U09, K_U12, K_U15, K_K02, K_K05, K_K06

4. Student interpretuje i opracowuje otrzymane wyniki badań w formie sprawozdań, wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium: K_K07, K_K08, K_K09, K_U12, K_U15, K_U16

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie wszystkich sprawozdań

2. Zaliczenie kolokwium pisemnego z ćwiczeń

3. Pozytywna ocena z zaliczenia wykładów (test w formie pisemnej)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Olchowik-Grabarek, Maria Zamarajewa
Prowadzący grup: Maciej Bitiucki, Maria Zamarajewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Olchowik-Grabarek, Maria Zamarajewa
Prowadzący grup: Ewa Olchowik-Grabarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.