Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody instrumentalne w analizie chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-2MIA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Metody instrumentalne w analizie chemicznej
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
ogólne kierunkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Głównym celem przedmiotu jest poznanie szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej – teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Dodatkowo treści programowe realizowane są w ramach konsultacji zarówno z wykładowcą, jak i prowadzącymi zajęcia laboratoryjne. W ramach wykładu studenci otrzymują przykładowe problemy analityczne do rozwiązania, które następnie są omawiane na wykładzie i podczas konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy zajęć:

wykład - 30 godzin, laboratorium - 45 godzin

Metody dydaktyczne: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz., w tym:

udział w wykładach i laboratoriach: 75 godz.;

przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 16 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 9 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 84 godz., 3,4 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 70 godz., 2,8 pkt. ECTS

Literatura:

1. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch – Podstawy chemii analitycznej, tom 2

2. W. Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

3. A. Cygański – Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

4. A. Cygański – Podstawy metod elektroanalitycznych

5. D.C. Harris – Quantitative Chemical Analysis

6. D.A. Skoog, J.J. Leary – Principles of instrumental analysis

7. G.W.Ewing – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

8. J. Kryściak – Chemiczna analiza instrumentalna (PZWL)

9. R. Kocjan (red.) - Chemia analityczna – Analiza instrumentalna - 2 (PZWL)

10. Poradnik fizykochemiczny

Efekty uczenia się:

1. Posługuje się terminologią i nomenklaturą dotyczącą analizy instrumentalnej. K_W02

2. Charakteryzuje równowagi w roztworach, opisuje właściwości chemiczne wybranych kationów, anionów i wybranych innych substancji oraz metody instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej. K_W06

3. Identyfikuje i rozwiązuje problemy analizy chemicznej w oparciu o zdobyta wiedzę K_U01

4. Operuje podstawowymi metodami obliczeniowymi w rozwiązywaniu typowych problemów z zakresu chemii analitycznej, szczególnie instrumentalnej. Wybiera odpowiednie narzędzia informatyczne do oceny statystycznej wyników eksperymentu i obliczeń. Stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji procesów chemicznych i analizy danych eksperymentalnych K_W12; K_W13; K_U05

5. Wyjaśnia podstawowe aspekty budowy i działania aparatury pomiarowej i sprzętu chemicznego. Posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych K_W14; K_U03

6. Interpretuje wyniki przeprowadzonych oznaczeń analitycznych, sporządza sprawozdania K_U04

7. Przyjmuje różne role podczas pracy w grupie. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych K_K03; K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie zajęć laboratoryjnych na ocenę warunkujące przystąpienie do egzaminu. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej – test (50 pkt) i zadania analityczne do rozwiązania (100 pkt). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie łącznie co najmniej 80 punktów. Studenci, którzy zaliczyli zajęcia laboratoryjne na co najmniej ocenę dobrą, do wyniku egzaminu mogą uzyskać dodatkowo 10% uzyskanych punktów, jeśli byli aktywni i obecni na wszystkich wykładach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.