Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody spektroskopowe w analizie chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-2MSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody spektroskopowe w analizie chemicznej
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://chemia.biol-chem.uwb.edu.pl/pracownicy/piotr-walejko-17/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studenta z podstawami najważniejszych metod spektroskopowych IR, UV, MS oraz NMR. Zapoznanie studenta z podstawowymi zastosowaniami metod spektroskopowych do badania struktury związków, ich identyfikacji, a także do oznaczeń analitycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z podstawami metodami rejestracji widm, aparaturą pomiarową, a także z interpretacją widm.

Pełny opis:

Student zapona się z podstawami teoretycznymi spektroskopii IR, NMR, UV-VIS, MS. Szczególny nacisk będzie położony na poznanie korelacji pomiędzy strukturą chemiczną badanego związku a informacjami uzyskiwanymi przy zastosowaniu poszczególnych technik pomiarowych (IR, NMR, UV-VIS, MS i NHC). Na końcowym etapie zajęć student będzie miał możliwość samodzielnego interpretowania widm znanych związków jak też określania struktury związku na podstawie zarejestrowanych widm/danych.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej

2. R. Silverstein, F.Webster, D. Kiemle; Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych lub Tytuł oryginalny: Spectrometric Identification of Organic Compounds

3. W. Zieliński, A. Rajca; Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych

4. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej,

5. A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych oraz

Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

Zalecana literatura dodatkowa:

- J. Najbar, A.Turek; Fotochemia i spektroskopia optyczna, Ćwiczenia laboratoryjne

- K. Danzer, E. Than, D. Molch, Analityka. Ustalanie składu substancji

- J. P. Eberhart, Structural and chemical analysis of materials

- T.Nowicka-Jankowska, i wsp. Spektrofotometria UV/VIS w analizie chemicznej.

- R. Nyquist, Interpreting Infrared, Raman, and NMR Spectra [Vols 1 and 2] - (Elsevier, 2001)

- NMR - From Spectra to Structures - An Experimental Approach - 2nd Edition - 2007

Efekty uczenia się:

Założone efekty zostaną zweryfikowane poprzez:

- ocenę przygotowanej przez każdy zespół badawczy prezentacji dotyczącej podstaw teoretycznych jednej z wybranych technik (IR, NMR, UV-VIS, MS i NHC). Ocenie podlegać będzie sposób prezentacji, i poprawność merytoryczna (ocenę uzyskuje cały zespół badawczy) - K_W05 i K-K02.

- test końcowy sprawdzający wiedze teoretyczną z zakresu zastosowania metod spektroskopowych w analizie chemicznej. K_W05, K_W12 i K_U04

- samodzielną analizę znanych związków oraz próbki o nieznanej strukturze. K_W12 i K_U04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- minimum 80% obecności na zajęciach.

- minimum 60 % poprawnych odpowiedzi z testu końcowego

oraz

- przygotowanie w zespole badawczym prezentacji dotyczącej podstaw teoretycznych wybranej techniki (IR, NMR, UV-VIS, MS lub NHC);

- samodzielne wykonanie analizy znanych związków oraz próbki o nieznanej strukturze.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)