Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Analiza chromatograficzna materiałów dowodowych A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-2PDWVI-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Analiza chromatograficzna materiałów dowodowych A
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z metodami i procedurami chromatograficznymi stosowanymi współcześnie w analizie materiałów dowodowych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie podstawowych pojęć stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej, gazowej oraz cieczowej, , a także w elektroforezie kapilarnej.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki,

Studia stacjonarne

Przedmiot specjalnościowy

Przedmiot do wyboru

II rok, 4 semestr studiów I stopnia,

Wykłlad 15h,

Laboratorium 15h,

2 punkty ECTS,

Nakład pracy studenta wymagajacy bezpośredniego udziału nauczyciela - 1,4 ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 1,4 ECTS

Ogólny nakład pracy studenta 50 godzin

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Gdańsk

2. Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. 2012. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. WNT. Warszawa.

3. Z. Witkiewicz, Podstawy Chromatografii, WNT, 2000

4. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch – Podstawy chemii analitycznej, tom 2, PWN, 2007

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

2. Krawczyk W.S., Chromatografia gazowa w kryminalistyce, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę na temat metod i procedur badawczych stosowanych w badaniach śladów kryminalistycznych K_W02

2. Zna metody analityczne stosowane we współczesnej kryminalistyce K_W07

3. Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu analizy chromatograficznej i elektroforezy kapilarnej. K_W12

4. Potrafi wybrać metodę i aparaturę do wykonania wybranych badań kryminalistycznych materiałów dowodowych. K_U03

5. Potrafi zastosować wybrane metody chromatograficzne i elektroforetyczne w celu rozwiązania określonego problemu oraz interpretuje wyniki przeprowadzonych rozdziałów chromatograficznych K_U04

6. Wykazuje zainteresowanie rozwojem współczesnych technik analitycznych oraz rozwojem nauk kryminalistycznych K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia wykładu: test jednokrotnego wyboru

Forma zaliczania laboratorium: odpowiedź ustna z zakresu podanego w wymaganiach do ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena sprawozdania pisemnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.