Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-3CHL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia leków
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna I 0200-CS1-2CHOR1

Założenia (opisowo):

Student zna i stosuje zasady BHP podczas pracy w laboratorium chemicznym. Student zna podstawowe grupy funkcyjne związków organicznych, umie dokonać podstawowych obliczeń chemicznych takich jak przeliczanie stężeń roztworów.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student poznaje ścieżkę prowadzącą do opracowania nowego środka leczniczego, sposoby poszukiwania i optymalizacji struktury wiodącej oparte na nowoczesnych metodach takich jak chemia kombinatoryczna. Poznaje mechanizm działania i podstawowe modyfikacje struktury leków przeciwbakteryjnych, przeciwbólowych oraz leków działających na układ nerwowy i adenergiczny.

Podczas ćwiczeń student poznaje reakcje umożliwiające identyfikacje wybranych leków przeciwbólowych, antybiotyków z grupy antybiotyków β-laktamowych i witamin.

Pełny opis:

Podczas wykładów będą następujące treści programowe:

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi leków: struktura wiodąca, źródła i metody pozyskiwania struktury wiodącej, metody modyfikacji struktury wiodącej, chemia kombinatoryczna jako metoda poszukiwania nowych leków.

Leki przeciwbakteryjne, antybiotyki β-laktamowe jak przykład leków przeciwbakteryjnych: podział, mechanizm działania i przyczyny pojawiania się bakterii lekoopornych.

Podstawowe witaminy i ich rola w organizmie człowieka.

Podstawowe leki przeciwbólowe

Oddziaływania lek-miejsce działania

Leki cholinergiczne

Leki działające na układ adrenergiczny

Podczas ćwiczeń laboratoryjnych będą realizowane następujące treści programowe:

Reakcje charakterystyczne mogące być wykorzystywane do identyfikacji substancji występujących w:

lekach przeciwbólowych na wybranym przykładzie,

antybiotykach β-laktamowych na wybranym przykładzie,

oraz witamin z grupy A, B, C i D.

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym:

przygotowanie do zajęć i zaliczeń: 41.3 godz.;

udział w konsultacjach i zaliczeniach: 3.8

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin 33.8 Punkty ECTS 1.4

o charakterze praktycznym:

Liczba godzin 60.0 Punkty ECTS 2.4

Literatura:

Chemia Medyczna, G. L. Patrick; WNT 2003;

Chemia leków – krótkie wykłady : G. Patrick, PWN W-wa 2004;

Chemia leków : A. Zejc, M. Gorczyca, PZWL W-wa;

Chemia organiczna w projektowaniu leków, R. B. Silverman; WNT 2004;

Skrypt z chemii leków; Chemiczna analiza środków leczniczych (leki proste) R. Kasprzykowska, A. S. Kołodziejczyk; Gdańsk 2010

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę dotyczącą drogi od struktury wiodącej do leku stosowanego w praktyce klinicznej; Zna podstawowe witaminy oraz ich rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka; zna podstawowe antybiotyki, ich podział, mechanizm działania i przyczyny powstawania szczepów lekoopornych, zna podstawowe leki przeciwbólowe, zna mechanizm działania leków działających na układ nerwowy i adenergiczny.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu. Pytania egzaminacyjne obejmują zagadnienia omawiane na wykładzie oraz realizowane w ramach zajęć typu laboratoryjnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych z tego przedmiotu na ocenę pozytywną.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich zaplanowanych ćwiczeń, pozytywnego ocenienia sprawozdań z wykonanych ćwiczeń oraz zaliczenie na ocenę pozytywna wszystkich sprawdzianów wstępnych.

Na ocenę z ćwiczeń laboratoryjnych składają się: oceny ze sprawdzianów wstępnych ("wejściówek") oraz ocena jakości pracy podczas wykonywania ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.