Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Analiza leków I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-CS1-3PDWVIII-5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Analiza leków I
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia analityczna I 0200-CS1-1CHA1
Chemia analityczna II 0200-CS1-2CHA2
Chemia leków 0200-CS1-3CHL
Metody instrumentalne w analizie chemicznej 0200-CS1-2MIA
Metody spektroskopowe w analizie chemicznej 0200-CS1-2MSA

Skrócony opis:

Przedmiot Analiza Leków umożliwia:

- poznanie norm prawnych regulujących funkcjonowanie laboratoriów analitycznych,

- poznanie różnych metodyk przygotowania produktów leczniczych do analizy chemicznej,

- poznanie szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej (teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania),

- kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej oraz umiejętności obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Pełny opis:

Wykład (30h) ma za zadanie zapoznanie studentów z oceną jakościową i ilościową substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych z zastosowaniem farmakopealnych metod instrumentalnych i klasycznych.

Zajęcia laboratoryjne (30h) poświęcone są analizie jakościowej i ilościowej wybranych substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych z zastosowaniem: chromatografii gazowej, chromatografii cieczowej (kolumnowej i planarnej), elektroforezy kapilarnej, metod spektoskopowych oraz badaniem ich biodostępności.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz.;

w tym: udział w zajęciach: 60 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 32,5 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach i egzaminie: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (Liczba godzin / Punkty ECTS)

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (67,5 / 2,7)

- o charakterze praktycznym (70,0 / 2,8)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle; Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 2007.

2. A. Cygański; Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 2002.

3. M. Zając, A. Jelińska, Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, AM Poznań, 2010.

4. Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, WNT, Warszawa 2012.

5. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6. E. Pawełczyk, Z. Płotkowiak, M. Zając, Chemiczna analiza leków, Państw. Zakł. Wyd.Lek., Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Zając, E. Pawełczyk, A. Jelińska; Chemia Leków, AM Poznań, 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia):

1. Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii, pozwalającą na omówienie budowy substancji leczniczych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych. Zna teoretyczne podstawy nowoczesnych technik izolacji, identyfikacji i oznaczenia ilościowego substancji leczniczych wykorzystywanych zgodnie z zaleceniami Farmakopei. (K_W02, K_W07)

2. Wykazuje rozszerzoną wiedzę dotyczącą metod klasycznych i instrumentalnych stosowanych w ocenie jakościowej substancji do celów farmaceutycznych oraz w analizie ilościowej produktów leczniczych. Rozumie znaczenie wykonywania analiz oraz zna kryteria wyboru metod analitycznych służących do rozwiązywania przedstawionych problemów. (K_W05)

3. Opanował w podstawowym zakresie umiejętność interpretacji chromatogramów GC/MS, HPLC, widm UV, IR, 1H NMR, 13C NMR. Potrafi porównywać i interpretować dane oraz zastosować znane rozwiązania w nowych sytuacjach w zakresie analizy związków. (K_W07, K_U02)

4. Posiada umiejętność przygotowania próbek do analizy i przeprowadzenia oznaczeń próbek nieorganicznych i organicznych odpowiednimi metodami instrumentalnymi. Potrafi opracować wyniki oznaczeń i dokonać ich interpretacji. Przedstawia w formie pisemnej sprawozdania z oznaczania wybranych farmaceutyków. Rozumie znaczenie jakości wyników pomiarów w pracy laboratoriów analitycznych. (K-W03, K-W07, K-U05)

5. Potrafi wybrać i ocenić informacje naukowe zawarte w piśmiennictwie oraz zastosować wybrane metody analityczne w celu rozwiązania określonego problemu. (K_U04)

6. Rozumie potrzebę wzbogacania swojej wiedzy dotyczącej metod analizy leków. (K_K01)

7. Umiejętnie planuje pracę eksperymentalną w grupie i dyskutuje podczas rozwiązywania problemów napotykanych podczas realizacji analiz chemicznych. (K_K03)

8. Planuje i wykonuje eksperymenty z zachowaniem podstawowych zasad BHP. Umie przedstawić i wyjaśnić rezultaty przeprowadzonych badań. (K_W07, K_U01, K_U07, K_K05)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• podające (wykład informacyjny, konsultacje objaśniające),

• praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne).

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu laboratorium

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

• egzamin pisemny lub test on-line poprzez platformę Blackboard

• sprawozdania i sprawdziany pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych

• systematyczna ocena pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.