Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1BEE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia integracji europejskiej
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie procesu i mechanizmów integracji europejskiej, w szczególności w ramach UE. W kontekście tym prezentowana jest również tematyka akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej i jej roli w europejskim procesie integracyjnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów /semestr I rok/semestr II.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS 1

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 9 godzin

Egzamin - 1 godziny

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 16 godz. - 0,5 pkt.,

Metody dydaktyczne:- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania

pytań w trakcie wykładu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

H.T. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

T. Cukiernik, Dziesięć lat w Unii: bilans członkostwa, Wydawnictwo „Wektory”, Bielany Wrocławskie 2015.

E. Małuszyńska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3EIE_W01 Student ma wiedzę w zakresie relacji instytucjonalnych w UE, kompetencji instytucji oraz ich roli w stosunkach wewnętrznych i

międzynarodowych UE. E1_W03

3EIE_W02 Student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych UE oraz ich elementów; ma wiedzę na temat

historycznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań zmian tych struktur, a także konsekwencjach jakie ponoszą. E1_W08

Weryfikacja:

3EIE_W01- egzamin pisemny, dyskusja na wykładzie

3EIE_W02- egzamin pisemny, dyskusja na wykładzie

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin końcowy pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.