Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność północno-wschodniej Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1BPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność północno-wschodniej Polski
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie składu gatunkowego flory i fauny Polski, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski płn.-wsch. oraz obecnych i przeszłych uwarunkowań wykształcenia się bioróżnorodności naszego kraju (położenie geograficzne, czynniki klimatyczne, siedliskowe, historyczne i antropogeniczne). Przedmiot ukazuje stan także poznania fory i fauny Polski. Student poznaje gatunki flory i fauny Polski porządkując je pod względem systematyki, liczebności ich populacji, wielkości zasięgu, pochodzenia geograficznego. Omawiane są także zagadnienia ochrony bioróżnorodności gatunkowej i genetycznej w skali kraju i Polski płn.-wsch. oraz jej wykorzystanie w turystyce przyrodniczej.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekobiznes

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, laboratorium, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w laboratorium: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 16,3 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 33,8 godz. (1,4 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 35 godz. (1,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 2003. Bioróżnorodność biologiczna Polski. NFOŚ Warszawa.

Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN

Starkel L. (red.) 1991. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN. Warszawa.

Symonides E. 2014. Różnorodność biologiczna Polski – jej stan zagrożenia i prawno-organizacyjne aspekty ochrony, problemy i poglądy Przyszłość. Świat Europa Polska.” Biuletyn Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus”, 2014: 12-35.

Efekty uczenia się:

1. Student identyfikuje gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla zbiorowisk i ekosystemów występujących w Polsce. (EB_UW01)

2. Stosując klucze rozpoznaje cechy podstawowych grup systematycznych roślin i zwierząt z uwzględnieniem gatunków zagrożonych i chronionych. (EB_UW02)

3. Student wyjaśnia obecne rozmieszczenie roślin i zwierząt w Polsce w oparciu o czynniki działające obecnie jak i w przeszłości. (EB_UW02)

4. Student wykorzystuje wiedzę na temat różnorodności biologicznej przy planowaniu wycieczki przyrodniczej na tereny płn.-wsch. Polski. (EB_WG02)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratorium i wykładów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Emilia Brzosko, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Emilia Brzosko, Mirosława Kupryjanowicz, Maciej Matosiuk, Marta Szal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.