Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1EKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia środowiska
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonomia 0200-ES1-1EKO

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę z zakresu podstaw mikroekonomii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomia środowiska” jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomii środowiska, rolą środowiska w procesach rozwoju gospodarczego, funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak i kształtowania jakości życia społeczeństwa. W zakresie realizacji przedmiotu studenci zostaną zapoznani z rolą rynku w efektywnym użytkowaniu zasobów naturalnych, teorią kosztów zewnętrznych, ekonomiczną wyceną dóbr środowiskowych, problemem dóbr publicznych.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1ESR

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: przedmioty kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 15 godzin,

Ćwiczenia - 30 godzin

Metoda dydaktyczna:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów

Metody aktywnego uczestnictwa na ćwiczeniach: dyskusja, metoda projektu edukacyjnego, metoda case study, praca w grupach.

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin końcowy w formie testu wielokrotnego wyboru lub odpowiedź ustana

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego

Punkty ECTS: 4 pkt

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Udział w konsultacjach – 4 godz.

Egzamin – 2 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 20 godz.

Przygotowanie się do kolokwium – 12 godz.

Wykonanie zadań projektowych – 10 godz.

przygotowanie do dyskusji oraz prac grupowych w trakcie zajęć - 8 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 51 godz., 2 ECTS

o charakterze praktycznym – 40 godz. 1,6 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

2. Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013

3. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002

2. Dobrzańska G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

EKS_W01 ma podstawową wiedzą na temat relacji między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym oraz zna rządzące nimi prawidłowości KA6_WG2

EKS_W02 ma podstawową wiedzą o człowieku jako elemencie układu gospodarka-społeczeństwo-środowisko KA6_WG3

EKS_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia środowiska i zasobów naturalnych , prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko KA6_W01, KA6_W02

EKS_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w podejmowaniu decyzji, w tym związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych KA6_UW5

EKS_K01 prawidłowo identyfikuje dylematy związane z funkcjonowaniem konsumentów i przedsiębiorstw w środowisku naturalnym KA6_KR4

EKS_K02 jest przygotowany do udziału w projektach, w tym związanych z wyceną dóbr i usług środowiskowych, a także ekonomiką ochrony środowiska - KA6_K02

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Dariusz Andrejuk, Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.