Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1JOBI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- motywowanie do samodzielnej nauki


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii oraz nauk biologicznych. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego.

Język angielski:

Liczba godzin: 30, w tym 6 online

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia, mieszana (w sali i zdalnie)

Język rosyjski:

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Pełny opis:

Język obcy

Jednostka - Wydział Ekonomii, Wydział Biologiczno-Chemiczny

Kierunek - Ekobiznes

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 0200-ES1-1JOBI

Przedmiot obowiązkowy.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/I semestr

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali i zdalnie)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 43 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h = 1,3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 43 h = 1,7 pkt ECTS

Język angielski

Tematyka ogólna:

1. Przedstawianie się: rodzina, ukończona szkoła, zainteresowania powody i oczekiwania dotyczące nauki języka obcego.

2. Studia: moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, stopnie naukowe; organizacja roku akademickiego, system rekrutacji na studia; wynajmowanie mieszkania.

3. Praca: stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę; rozmowa kwalifikacyjna; przebieg kariery.

4. Media i środki komunikacji: prasa, radio, telewizja, Internet, bieżące wydarzenia w kraju i na świecie; telefonowanie.

5. Problemy współczesnego świata (problemy społeczne, katastrofy naturalne), sposoby ich rozwiązywania, przeciwdziałanie.

6. Pisanie: CV, list motywacyjny, e-mail do przyjaciela,

list nieformalny (np. zaproszenie, odpowiedź na zaproszenie), list formalny (np. list reklamacyjny

Zagadnienia specjalistyczne:

1. Podstawowe słownictwo związane z ekologią

2. Środowisko naturalne: podstawowe słownictwo związane z przyrodą i ochroną środowiska

3. Graficzne środki przekazu informacji naukowej (tabele, wykresy, symbole, pierwiastki, związki).

4. Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

5.Wybrane zagadnienia z dziedziny ochrony przyrody: lokalne i globalne zmiany w środowisku, zanieczyszczenia w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka;

6. Prowadzenie działalności biznesowej w oparciu o założenia „zielonej gospodarki”.

7. Praca w instytucjach i organizacjach „zielonej gospodarki”.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Autorskie materiały specjalistyczne przygotowane na podstawie stron internetowych i kanałów naukowych/edukacyjnych

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Literatura uzupełniająca (materiały ogólne)

Longman English Grammar Practice L.G. Alexnder (Longman, 1990)

New Oxford English Grammar Course M. Swan,

C. Walter (Oxford UP, 2011)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Grammar Lessons, M.Dean (Oxford UP, 1993)

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009

Efekty uczenia się:

KA6_UK6:

Student potrafi przygotować większość prac pisemnych typowych dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych). Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. autoprezentacje, prezentacje, krótkie referaty). Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym dla kierunku studiów w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2.

KA6_UU8:

Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (np. literatura naukowa i popularnonaukowa), związanych z kierunkiem studiów, posiłkując się terminologią specjalistyczną na poziomie B2.

KA6_UO7:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: zaliczenie pisemne po każdym semestrze; testy kontrolne; esej; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń.

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 50% sprawdzianów, testów, kartkówek, prac pisemnych

- obecność i aktywny udział w zajęciach.

W przypadku nieobecności, student zobowiązany jest do zaliczenia wszelkich zaległych prac i testów w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie na ocenę na koniec I i II semestru. Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Liczba godzin: 30, w tym 6 online

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia, mieszana (w sali i zdalnie)

Pełny opis:

Tematyka ogólna:

1. Przedstawianie się: rodzina, ukończona szkoła, zainteresowania powody i oczekiwania dotyczące nauki języka obcego.

2. Studia: moja uczelnia, nazwy wydziałów i kierunków, stopnie naukowe; organizacja roku akademickiego, system rekrutacji na studia; wynajmowanie mieszkania.

3. Praca: stanowiska pracy, formy zatrudnienia, staranie się o pracę; rozmowa kwalifikacyjna; przebieg kariery.

4. Media i środki komunikacji: prasa, radio, telewizja, Internet, bieżące wydarzenia w kraju i na świecie; telefonowanie.

5. Problemy współczesnego świata (problemy społeczne, katastrofy naturalne), sposoby ich rozwiązywania, przeciwdziałanie.

6. Pisanie: CV, list motywacyjny, e-mail do przyjaciela,

list nieformalny (np. zaproszenie, odpowiedź na zaproszenie), list formalny (np. list reklamacyjny

Zagadnienia specjalistyczne:

1. Podstawowe słownictwo związane z ekologią

2. Środowisko naturalne: podstawowe słownictwo związane z przyrodą i ochroną środowiska

3. Graficzne środki przekazu informacji naukowej (tabele, wykresy, symbole, pierwiastki, związki).

4. Referat, wykład, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej.

5.Wybrane zagadnienia z dziedziny ochrony przyrody: lokalne i globalne zmiany w środowisku, zanieczyszczenia w środowisku i ich wpływ na zdrowie człowieka;

6. Prowadzenie działalności biznesowej w oparciu o założenia „zielonej gospodarki”.

7. Praca w instytucjach i organizacjach „zielonej gospodarki”.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Autorskie materiały specjalistyczne przygotowane na podstawie stron internetowych i kanałów naukowych/edukacyjnych

www.efch.jcj.uj.edu.pl

www.elementalmatter.info

www.onestopenglish.com

www.chemistryabout.com

periodictableofvideos

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

Literatura uzupełniająca (materiały ogólne)

Longman English Grammar Practice L.G. Alexnder (Longman, 1990)

New Oxford English Grammar Course M. Swan,

C. Walter (Oxford UP, 2011)

English Grammar in Use, R.Murphy (Cambridge UP, 1990)

English Grammar Lessons, M.Dean (Oxford UP, 1993)

Literatura uzupełniająca (materiałys specjalistyczne)

English in Science and Technology, P. Domański (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1996)

Oxford English for Academic Purposes, E. de Chazal&S. McCarter, ( OUP,2012 )

Cambridge Academic English M. Hewings Cambridge University Press 2012)

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic,2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.