Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1OIZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zarządzanie
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad wystąpieniem, dyskusje w grupach problemowych, zajęcia w formie rozwiązywania studiów przypadku. Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 20h = 20h

udział w konsultacjach 5h = 5h

przygotowanie do zaliczenia 5h = 5h

realizacja zadań projektowych 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2,6 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 42 godzin, 1,7 ECTS

Literatura:

Literatura:

1.Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2014

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

4. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

OIZ_W01- Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i narzędziach badawczych w zarządzaniu - KA6_WG1

OIZ_W02- Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości przez człowieka oraz zasady ich funkcjonowania KA6_WG3

OIZ_U01- Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu zarządzania, związki przyczynowo-skutkowe między nimi zachodzące w skali mikro- i makroekonomicznej - KA6_UW1

OIZ_U02 - Umie formułować i rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu zarządzani oraz potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role KA6_UO7

OIZ_K01 Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się oraz rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie zarządzania - KA6_KK1

OIZ_KO2 jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych i inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne - KA6_KO2

OIZ_KO3 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - KA6_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Ćwiczenia - studia przypadków/zadania oraz dyskusja.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - Egzamin pisemny w formie testu z możliwością dodania pytań otwartych uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - oceny - studium przypadku punktowane od 1 do 5, Student ma prawo do 2 nieobecności.

Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny.

Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta, który posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie szeroko rozumianej teorii zarządzania. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną, a także poznaje praktyczne zasady procesu zarządzania. Student zna metody i narzędzia zarządzania, niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych zachodzących w organizacji oraz jej otoczeniu. Dysponuje niezbędną wiedzą merytoryczną pozwalającą podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: brak wykład 30 godz. ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad wystąpieniem, dyskusje w grupach problemowych, zajęcia w formie rozwiązywania studiów przypadku. Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 20h = 20h

udział w konsultacjach 5h = 5h

przygotowanie do zaliczenia 5h = 5h

realizacja zadań projektowych 15h = 15h

Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2,6 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 42 godzin, 1,7 ECTS

Literatura:

Literatura:

1.Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2014

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

4. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.