Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1OOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania na środowisko
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu krajowych i unijnych regulacji prawnych oraz administracyjnych stosowanych w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje zasady kwalifikowania przedsięwzięć do sporządzania raportu. Przedmiot ukazuje studentowi kategorie uciążliwości przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 oraz sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania przedsięwzięć. Student poznaje rolę inwestora, organów administracyjnych, służb ochrony środowiska, organizacji pozarządowych i społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

Pełny opis:

Opis

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, ekobiznes

Rok studiów/semestr: I rok I stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

75 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

laboratorium: 15 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 41,3 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60 godz., 2,4 pkt. ECTS

Wykład ma za zadanie przybliżyć zagadnienia związane z oddziaływaniem różnych przedsięwzięć na środowisko, aspekty prawne i podmioty uczestniczące w kontroli tych oddziaływań.

Laboratorium na celu pokazanie praktycznych aspektów działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w procedurę ooś.

Literatura:

1. Wierzbowski B., Rakoczy B. 2004. Podstawy prawa ochrony środowiska – Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.

2. Problemy Ocen Środowiskowych. Kwartalnik. Wydawca i redakcja – EKO-KONSULT, Gdańsk-Warszawa.

3. Akty prawa krajowego i unijnego dotyczącego procedury ooś.

Efekty uczenia się:

1. Student poznaje historyczne i obecne zasady funkcjonowania procedury oceny oddziaływania na środowisko (ooś) w kraju i na świecie. K_K07

2. Student wyjaśnia wpływ inwestycji na różne elementy środowiska z uwzględnieniem zdrowia i życia ludzi. K_W11, K_U03

3. Student poznaje wymogi obowiązujące przy tworzeniu raportu oceny oddziaływania na środowisko. K_W11

4. Student ocenia stan ekologiczny środowiska, rozpoznaje i wyjaśnia zagrożenia na podstawie zgromadzonych informacji źródłowych o terenie planowanym pod realizację przedsięwzięcia i będącym w zasięgu jego oddziaływania. K_U03, K_K07

5. Student poznaje najlepsze dostępne technologie w wybranych gałęziach przemysłu minimalizujące presję przedsięwzięć na środowisko. K_K07, K_U16

6. Student poznaje rolę wszystkich organów uczestniczących w procedurze ooś. K_W11

7. Student charakteryzuje prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty problematyki ochrony i kształtowania środowiska. K_W13

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie, prezentacji multimedialnej (laboratorium), testów i sprawozdań w e-learningu oraz pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.XII.2014 w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.