Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1PBE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość biologii na poziomie szkoły średniej. Rozumienie funkcjonowania mechanizmów rynkowych jako podstawowego mechanizmu doboru naturalnego

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

- różnorodność biologiczna - od populacji po biosferę

- mechanizmy kształtujące zróżnicowanie biologiczne

- znaczenie bioróżnorodności dla atrakcyjności turystycznej terenów przyrodniczych

- ekonomiczna wartość naturalnych środowisk przyrodniczych

- naukowe podstawy ochrony środowiska

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów Ekobiznes

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0200-EB1-1EKO

Język przedmiotu Polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Rok studiów /semestr II rok / I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykłady: 20 godz.;

Laboratorium – 30 godz.;

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym:

udział w wykładach: 20 godz,

laboratoriach, 30 godz,

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 43,8 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 6,3 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 56,3 godz. /2,3ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 80 godz./ 3,2 ECTS

Przedmiot obejmuje:

wykłady - omawiające ekologię na poziomie biosfery, ekosystemów, populacji i osobnika,

zajęcia laboratoryjne - składające się z dwóch części: ekologii populacyjnej i środowiskowej)

Literatura:

J. Weiner Życie i ewolucja biosfery. PWN Warszawa

C. Krebs Ekologia PWN Warszawa

Begon, Mortimer, ThomsonEkologia populacji PWN Warszawa

Ćwiczenia z ekologii red. A. Górecki, J. Kozłowski, M. Gębczyński

Efekty uczenia się:

Student rozumie funkcjonowanie biosfery K_W01, K_W02, K_W03, K_K01

Student identyfikuje skutki wywierane przez działalności człowieka na środowisko naturalne. K_W02, K_W11, K_U13

Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu interakcji między populacjami. K_W03, K_W09, K_U04, K_K03

Student opisuje podstawowe parametry charakteryzujące populacje. K_W03, K_W09

Student nabiera praktycznej umiejętności pracy w laboratorium K_W10, K_U01, K_U02, K_U12

Student rozpoznaje podstawowe interakcje między populacjami. K_W03, K_W09, K_U04

Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy i świadomość poszanowania pracy własnej i innych. K_K02, K_K05, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie doświadczeń według instrukcji, analiza i prezentowanie wyników, wnioskowanie

Formy zaliczenia przedmiotu: laboratorium – zaliczenie na ocenę w oparciu o dwa sprawdziany i bieżącą znajomość zagadnień omawianych na zajęciach; wykład – egzamin pisemny;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gębczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gębczyński, Łukasz Ołdakowski, Julita Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:

- różnorodność biologiczna - od populacji po biosferę

- mechanizmy kształtujące zróżnicowanie biologiczne

- znaczenie bioróżnorodności dla atrakcyjności turystycznej terenów przyrodniczych

- ekonomiczna wartość naturalnych środowisk przyrodniczych

- naukowe podstawy ochrony środowiska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.