Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-2JOBIV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- motywowanie do samodzielnej nauki

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego. Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, lektorat

II rok, IV semestr

Liczba godzin: 30h.

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 37,5 godz.; udział konsultacjach: 5,5 godz.; egzamin 2 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 h = 1,5 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym 75 h = 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KA6_UK6: Student potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - testy kontrolne, egzamin.

KA6_UO7: Student planuje i organizuje pracę indywidualną i zespołową oraz pracuje w grupie przyjmując w niej różne role - ćwiczenia praktyczne, ocena efektów pracy zespołowej.

KA6_UU8: Student samodzielnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności - ocena z przygotowania do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot prowadzony jest w formie lektoratów: praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Język rosyjski:

Lektorat prowadzony jest w sali oraz zdalnie za pośrednictwem systemu USOSmail.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych z prac pisemnych, prac domowych, prac przesłanych mailowo po 16.03.2020 i egzamin pisemny w formie zdalnej po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Anna Kulik, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik, Gocha Kvantaliani, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.