Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-OS1-2MKR Kod Erasmus / ISCED: 14.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada podstawowe wiadomości o budowie komórki oraz funkcjonowaniu organizmów.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, zmienności morfologii wybranych

grup mikroorganizmów oraz funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, ochrona środowiska

Rok studiów/semestr: drugi rok pierwszego stopnia/semester zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godz.; laboratorium - 15 godz.

Punkty ECTS: 5

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50,6

o charakterze praktycznym - 45.0

Bilans nakładu pracy studenta, ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami:

125 godz., w tym:

udział w wykładach - 30 godz.

zajęcia laboratoryjne - 15 godz.

przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 74,4 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach - 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50,6 godz., 2,0 pkt ECTS

o charakterze praktycznym - 95,0 godz., 3,8 pkt ECTS

W ramach przedmiotu "Mikrobiologia" student teoretycznie i praktycznie zapozna się z budową i rodzajami mkroskopów oraz zasadami

pracy z mikroskopami w badaniach mikroorganizmów. Pozna też metody barwienia bakterii, prowadzenia kultur bakteryjnych oraz przygotowywania podłóż bakteryjnych. W trakcie zajęć student pozna też podstawowe metody identyfikacji bakterii oraz zapozna się najczęściej spotykanymi bakteriami chorobotwórczymi Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi. Dodatkowo pozna wirusy i grzyby mikroskopowe. Znaczna część wykładów będzie poświecona funkcjonowaniu mikroorganizmów w środowisku naturalnbym.

Literatura:

1. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

2. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

3. Baj J. (redactor), Mikrobiologia. PWN, 2018.

Efekty uczenia się:

1. Student rozpoznaje i opisuje podstawowe kształty komórek bakteryjnych (K_W01, K_U07)

2. Student stosuje podstawową terminologię fachową w celu opisu mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych oraz procesów zachodzących w komórkach tych mikroorganizmów (K_W01, K_W03, K_W08, K_U06, K_U07, K_K08)

3. Student rozpoznaje, ocenia i wykazuje świadomość możliwych zagrożeń mikrobiologicznych w laboratorium oraz środowisku (K_K07, K_U12)

4. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i barwień, jak też analizy uzyskanych

wyników (K_U12, K_K02, K_K06)

5. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych (K_U16, K_K05,

K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wykładów:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena egzaminu.

W zakresie zajęć laboratoryjnych:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena dwóch sprawdzianów testowych i sprawdzianu praktycznego).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Justyna Drewnowska, Izabela Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, zmienności morfologii wybranych

grup mikroorganizmów oraz funkcjonowania mikroorganizmów w środowisku naturalnym.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu "Mikrobiologia" student teoretycznie i praktycznie zapozna się z budową i rodzajami mkroskopów oraz zasadami

pracy z mikroskopami w badaniach mikroorganizmów. Pozna też metody barwienia bakterii, prowadzenia kultur bakteryjnych oraz przygotowywania podłóż bakteryjnych. W trakcie zajęć student pozna też podstawowe metody identyfikacji bakterii oraz zapozna się najczęściej spotykanymi bakteriami chorobotwórczymi Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi. Dodatkowo pozna wirusy i grzyby mikroskopowe. Znaczna część wykładów będzie poświecona funkcjonowaniu mikroorganizmów w środowisku naturalnbym.

Literatura:

1. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

2. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.