Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-1ANG1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka angielskiego; przedmioty kształcenia ogólnego (MK_1); przedmiot obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Wymagania wstępne: brak

Rok studiów: I rok/I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godz. - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca z całą grupą, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta, prace projektowe

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach - 18 godz.;

udział w konsultacjach - 1 godz.;

odrabianie prac domowych - 2 godz.;

przygotowanie do zajęć - 3 godz.;

przygotowanie do kolokwium - 6 godz.;

łączny nakład pracy studenta - 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 19/0,63

o charakterze praktycznym 12/0,40

Literatura:

Duckworth, M., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate". Oxford.

Hughes, J., Nauton, J. "Business Result Intermediate". Oxford.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Hobbs, M., Starr Keddle, J. "Commerce 2". Oxford.

McKellen, J.S., "Test your Busines English". Pearson Education Limited

breakingnewsenglish.com

www.youtube.com

www.bbc.com/news/business/

en.wikipedia.org/wiki/Category:Business

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (E1_U11/ANG_U01)

2. Student posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. (E1_U11, E1_U10/ANG_U01, ANG_U02)

3. Student potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. (E1_K02/

ANG_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po semestrze I.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach i testu semestralnego.

Ocena prezentacji - płynność wypowiedzi, słownictwo, poprawność językowa, wymowa, treść prezentacji.

Testy uważa się za zaliczone jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będą w zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Aktywność podczas zajęć nagradzana jest plusami. Trzy plusy zamieniane są na ocenę bardzo dobrą.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.