Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-1DEM Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności, naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych. Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 h, ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 2,1

w tym o charakterze praktycznym: 2,0

-wykłady: 9 h

-ćwiczenia: 18 h

-egzamin: 2 h

-konsultacje: 4 h

-przygotowanie do ćwiczeń: 70 h

-przygotowanie do egzaminu:17 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

E1_W01 Student ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych , zna podstawowe kategorie ekonomiczne S1A_W01

E1_W04 Student ma podstawową wiedzę na temat relacji gospodarczych oraz rządzących nimi prawidłowości S1A_W04

E1_W05 Student ma podstawową wiedzę o człowieku jako elemencie struktur gospodarczych, w szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania tych struktur S1A_W05

E1_W07 Student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizująych struktury i instytucje gospodarcze i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania S1A_W07

E1_U01 Student potrafi w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych S1A_U01

E21_UO3 Student potrafi właściwie analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie nauk ekonomicznych S1A_03

E1_UO6 Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej S1A_U06

E1_U07 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania S1A_U07

E1_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie S1A_K01

E1_K04 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu S1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin

Ćwiczenia: prezentacja, aktywność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.