Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-1MIK2
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cel - zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi mechanizmu funkcjonowania gospodarki w skali mikroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Podstawowy M2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin wykładu + 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS 8

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 18

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń 54

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 20

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 30

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4

Przygotowanie do egzaminu 54

Egzamin 2

Razem: 200 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 42 godz. (1,68 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym 12 (0,5 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

4. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016

7. Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers, cop, New York 2015

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EKO1_W01 Student posiada wiedzę o problemach podejmowanych w naukach ekonomicznych; posiada wiedzę o metodach i narzędziach badawczych w mikroekonomii; potrafi wykorzystywać wiedzę by rozwiązywać problemy optymalizacji funkcji celu producenta; zna podstawowe kategorie ekonomiczne, E1_W01

1EKO1_W02 Student zna terminologię ekonomiczną, używa języka ekonomicznego; posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi; ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych, E1_W02

UMIEJĘTNOŚCI

1EKO1_U01 Student potrafi opisać podstawowe zależności między podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi; rozumie teksty mikroekonomiczne; wypowiada się stosując poznaną terminologię, ekonomiczną, E1_U01

1EKO1_U02 Zna zasady działania podmiotów gospodarczych, w tym zasadę racjonalnego działania, potrafi określić cele podmiotów o różnych typach własności, potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz dostrzega złożoność zjawisk społeczno-gospodarczych, E1_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1EKO1_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz umie uzasadnić potrzebę dalszego uczenia się, umie wyrażać swoje sądy, rozumie potrzebę stałego uczenia się, E1_K01

1EKO1_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę o niezbędne informacje oraz zdobywać nowe umiejętności, E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - egzamin pisemny, pytania otwarte (warunkiem podejścia – zaliczone ćwiczenia)

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac grupowych oraz domowych i wyników kolokwiów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)