Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2MKR2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami funkcjonowania gospodarki, metodyką oceny problemów praktyki gospodarczej, w tym w szczególności analizy czynników określających tempo wzrostu i rozwoju gospodarczego. Badanie związków między poszczególnymi agregatami ma na celu określenie warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz przyczyn niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Analizuje się przejawy zawodności samoregulujących mechanizmów rynkowych i związane z tym przesłanki ingerencji państwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Program obejmuje zagadnienia: finanse publiczne i budżet państwa; bezrobocie i rynek pracy; rynek kapitałowy w strukturze rynków finansowych; cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego; cena kapitału; mechanizm ekspansji gospodarczej; instytucje a sprawność gospodarki; konkurencyjność międzynarodowa gospodarki

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia

rok studiów/ semestr: II rok/ IV semestr

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

Liczba godzin dydaktycznych: 18 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Na ćwiczeniach praca w grupach, rozwiązywanie zadań i analiza przykładów, konwersacja

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 18

Przygotowanie się do wykładu 20

Przygotowanie do egzaminu końcowego 25

Egzamin 2

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń 25

Przygotowanie do kolokwium 24

Przygotowanie prac domowych 10

Udział w konsultacjach 8

Łączny nakład pracy Studenta: 150 godzin (1 ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy Studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 46 1,84

o charakterze praktycznym 28, ECTS: 1,12

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. Makroekonomia, red. A. Z. Nowak, T. Zalega, PWE, Warszawa 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. O. Blanchard, D.R. Johnson, Macroeconomics, Pearson Harlow 2013.

2. P. Krugman, R.Wells, Macroeconomics, Worth Publ., New York 2015.

3. Makro- i mikroekonomia, red. S. Marciniak,PWN, Warszawa 2013.

4. N.G.Mankiw, M.P.Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016.

5. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2018

6. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2017.

7. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

8. System rynkowy, red. M. Nasiłowski, Wyd. Key Text, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01 Student zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Poprawnie posługuje się relacjami między agregatami makroekonomicznymi w objaśnianiu procesów gospodarczych; E1_W02, E1_W03

MKR2_W02 ma podstawową wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu procesów gospodarczych, skali i konsekwencjach tych zmian; E1_W08

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR2_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk makroekonomicznych; E1_U01

MKR2_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę do z zakresu nauk ekonomicznych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów makroekonomicznych proponując odpowiednie rozwiązania; E1_U07

MKR2_U03 potrafi przygotować prace pisemne i wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu makroekonomii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe; E1_U09

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR2_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę przemian gospodarki; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; E1_K01

MKR2_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności; E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte) w sesji letniej.

Do egzaminu pisemnego dopuszczeni są studenci posiadający zaliczone ćwiczenia.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta, rozwiązywanie prac w grupach, rozwiązywanie zadań i testów na platformie e-learningowej oraz wynik uzyskany z pisemnego kolokwium. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.