Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2ROS1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.3
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Język rosyjski

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów

Kierunek: Ekonomia

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia niestacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2ROS1

Moduł 1. Przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina: językoznawstwo

Języki specjalistyczne

II rok/ I semestr studiów

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin: 18

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

1 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 30 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 18 godz.; przygotowanie do zajęć: 10 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 h = 0,6 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 30 h = 1 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

ROS1_U01, E1_U09: Potrafi przygotować prace pisemne z zakresu nauk ekonomicznych w języku obcym.

ROS1_U02, E1_U10: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych w języku obcym.

ROS1_K01, E1_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po III semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.