Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie podmiotów środkami publicznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2XFPS Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie podmiotów środkami publicznymi
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Finansowanie podmiotów środkami publicznymi” jest przekazanie studentom wiedzy na temat szeroko pojętej pomocy publicznej, kierowanej przede wszystkim do podmiotów gospodarczych. Studenci powinni znać podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna, notyfikacja pomocy publicznej, wyłączenia automatyczne i grupowe, pomoc de minimis), formy i rodzaje pomocy publicznej, regulacje unijne i krajowe dotyczące pomocy publicznej. Powinni także rozróżniać, kiedy wsparcie finansowe ze środków publicznych nie jest pomocą publiczną – istota testu pomocy publicznej. Studenci zapoznają się także z zasadami oraz zakresem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia związane z istotą ekonomicznej aktywności państwa oraz kategorie środków publicznych. Trzon dyskusji będzie koncentrował się na istocie i formach pomocy publicznej oraz zakresie udzielanej pomocy publicznej w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

-

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładu, 9 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania

pytań w trakcie wykładu; ćwiczenia prowadzone w formie prezentacji przedstawianych w ramach prac grupowych studentów

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta/Liczba godzin:

Udział w wykładach/18

Samodzielne studiowanie/32

Przygotowanie do egzaminu/20

Konsultacje z prowadzącym/2

Przygotowanie i udział w dyskusji/3

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami/Liczba godzin/Punkty ECTS:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela/20/0,8

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Podsiadło P., Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015

2. Choroszczak J., Pomoc publiczna a rozwój firmy: szanse i zagrożenia, POLTEXT, Warszawa 2012

3. Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, Studia BAS, Nr 16, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2008

3. Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa 2008

4. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP: podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010

5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku, UOKiK, Warszawa 2018

6. Podsiadło P., Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)

8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1416)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kurcz B. (red), Pomoc państwa: wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2009

2. Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

3. P. Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2FPS_W01 Student zna przesłanki interwencji państwa w gospodarce

E1_W03 test końcowy

2FPS_W02 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej E1_W04, E1_W07 test końcowy

2FPS_W03 Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych instrumentów wykorzystywanych w procesie udzielania pomocy publicznej finansowanej przede wszystkim ze środków UE E1_W04, E1_W07 test końcowy

UMIEJĘTNOŚCI

2FPS_U01 Student posiada umiejętność przeprowadzenia analizy w zakresie definiowania pomocy publicznej E1_K05 test końcowy, ocena aktywności

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykłady: test końcowy w formie pisemnej (test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.