Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2XPZA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu Praktyka zawodowa

Moduł: M_6

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, II rok, semestr 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wiedza z zakresu ekonomii na poziomie studenta drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

Liczba tygodni praktyki: 4

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na podstawie dziennika praktyk, pisemnego raportu z praktyk oraz rozmowy weryfikującej osiągnięcie efektów kształcenia.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Konsultacje z opiekunem – 2 godziny

Przygotowanie dokumentów - 5 godzin

Zaliczenie praktyki i Raportu (w tym rozmowa weryfikująca) – 3 godziny

Pobyt w miejscu odbywania praktyki: 4 tygodnie, 5 dni w tygodniu (pozostałe godziny aktywności studenta).

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 5 godzin 0,2 ECTS

o charakterze praktycznym (godziny odbywanych praktyk - min. 45 godzin) 1,8 ECTS

Literatura:

Należy wykorzystywać literaturę stosownie do zakresu merytorycznego analizowanych zagadnień oraz treści Raportu z praktyki. Podstawowe źródła stanowią specjalistyczne wydawnictwa zwarte oraz różnego rodzaju Raporty, Sprawozdania, Informatory, Bazy danych i inne opracowania zawierające dane pierwotne przetworzone w różnym stopniu. Niezbędnym źródłem informacji są bezpośrednie kontakty w miejscu odbywania praktyki, wywiady i rozmowy ze współpracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi, petentami, a także obserwacja funkcjonowania organizacji, jej kadry zarządzającej i pracowników.

Efekty uczenia się:

KOMPETENCJE:

XPZA_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy wykorzystywanej do odbycia praktyk oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów zachodzących w miejscu odbywania praktyki oraz procesów zewnętrznych oddziałujących na dane miejsce. E1_K01

XPZA_K02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy o charakterze społeczno-gospodarczym związane z funkcjonowaniem w miejscu odbywania praktyki. E1_K02

XPZA_K03 Wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej w miejscu odbywania praktyki E1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Prawidłowo wypełnione dokumenty stanowią podstawę do zaliczenia przedmiotu.

O uzyskanej ocenie decyduje stopień zgodności wykonywanych działań z kierunkiem studiów oraz treści merytoryczne zawarte w raporcie z praktyki.

Przeprowadzana jest rozmowa weryfikująca zgodność przebiegu praktyki z ramowym programem praktyk dla kierunku.

Prowadzący zastrzega sobie możliwość weryfikacji przebiegu praktyk w następującej formie: kontakt telefoniczny lub kontakt bezpośredni z zakładowym opiekunem praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dębowski, Emilia Jankowska-Ambroziak, Jacek Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak, Marian Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych, nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poznanie sposobu funkcjonowania różnego rodzaju organizacji gospodarczych i społecznych oraz wykształcenie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu Praktyka zawodowa

Moduł: M_6

Rok studiów /semestr: Studia pierwszego stopnia, II rok, semestr 4

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Wiedza z zakresu ekonomii na poziomie studenta drugiego roku studiów pierwszego stopnia.

Liczba tygodni praktyki: 4

Formy zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na podstawie dziennika praktyk, pisemnego raportu z praktyk oraz rozmowy weryfikującej osiągnięcie efektów kształcenia.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Konsultacje z opiekunem – 2 godziny

Przygotowanie dokumentów - 5 godzin

Zaliczenie praktyki i Raportu (w tym rozmowa weryfikująca) – 3 godziny

Pobyt w miejscu odbywania praktyki: 4 tygodnie, 5 dni w tygodniu (pozostałe godziny aktywności studenta).

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 5 godzin 0,2 ECTS

o charakterze praktycznym (godziny odbywanych praktyk - min. 45 godzin) 1,8 ECTS

Literatura:

Należy wykorzystywać literaturę stosownie do zakresu merytorycznego analizowanych zagadnień oraz treści Raportu z praktyki. Podstawowe źródła stanowią specjalistyczne wydawnictwa zwarte oraz różnego rodzaju Raporty, Sprawozdania, Informatory, Bazy danych i inne opracowania zawierające dane pierwotne przetworzone w różnym stopniu. Niezbędnym źródłem informacji są bezpośrednie kontakty w miejscu odbywania praktyki, wywiady i rozmowy ze współpracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi, petentami, a także obserwacja funkcjonowania organizacji, jej kadry zarządzającej i pracowników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.