Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategia rozwoju przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-2XSRP Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia rozwoju przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia, zarządzanie

Rok studiów: 2 semestr: 3

Wymagania wstępne: organizacja i zarządzanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 w

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- studia przypadku

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 godz.; 0,6 pkt. ECTS

o charakterze praktycznym: 10 godz.; 0,4 pkt ECTS

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia, zarządzanie

Rok studiów: 2 semestr: 3

Wymagania wstępne: organizacja i zarządzanie

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 w

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- studia przypadku

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 9 godz.

Przygotowanie do egzaminu 16 godz.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 9 godz.; 0,36 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.

Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa, 2001.

Romanowska M., Planowanie strategiczne, PWE Warszawa 2003.

Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

W01 Ma wiedzę o zasadach tworzenia strategii organizacji E1_W07

W02 Ma wiedzę o czynnikach wpływających na kształt strategii organizacji i sposobach dostosowywania strategii do uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych E1_W08

U01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu strategii organizacji do stosowania wybranych narzędzi analizy strategicznej E1_U07

Efekty W01 i W02 weryfikowane za pomocą egzaminu pisemnego

Efekt U01 weryfikowany za pomocą studium przypadku z analizy strategicznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

organizacja i zarządzanie

Pełny opis:

• Istota strategii i zarządzania strategicznego (pojęcie strategii, pojęcie i etapy zarządzania strategicznego, ewolucja zarządzania strategicznego, typy strategii, poziomy strategii).

• Strategie specjalizacji (rodzaje specjalizacji, drogi specjalizacji, determinanty określania rynku docelowego).

• Strategie dywersyfikacji (rodzaje dywersyfikacji, drogi dywersyfikacji, ryzyko decyzji dywersyfikacyjnych, efekt synergii a dywersyfikacja, rozwój wewnętrzny i zewnętrzny).

• Strategie kosztowe (efekt doświadczenia, doświadczenie a pozycja konkurencyjna, efekt doświadczenia a strategia cenowa, ograniczenia strategii kosztowych).

• Strategie wyróżnienia (dyferencjacji) (dyferencjacja w teorii ekonomii, oferta standardowa, typologia strategii dyferencjacji, ograniczenia strategii dyferencjacji).

• Strategie akwizycji (rodzaje strategii akwizycji, motywy fuzji i akwizycji, typologia akwizycji strategicznych, etapy procesu akwizycji).

• Outsourcing jako strategia rozwoju (cele outsourcingu, rodzaje outsourcingu, zalety i wady outsourcingu).

• Franchising jako strategia rozwoju (istota franchisingu, rodzaje franchisingu, zalety i wady franchisingu z punktu widzenia franczyzodawcy i franczyzobiorcy).

• Wybrane metody analizy makrootoczenia (ekstrapolacja trendów, analiza luki strategicznej, metody scenariuszowe).

• Wybrane metody analizy otoczenia konkurencyjnego (analiza konkurencji w sektorze, mapa grup strategicznych).

• Analiza potencjału strategicznego organizacji (analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza łańcucha wartości, Analiza TOWS/SWOT, wybrane metody portfelowe).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.

Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa, 2001.

Romanowska M., Planowanie strategiczne, PWE Warszawa 2003.

Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.