Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-3FIL Kod Erasmus / ISCED: 04.303 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę ekonomiczną oraz znajomość podstaw finansów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z prawno – ekonomicznymi podstawami funkcjonowania systemu finansów lokalnych w Polsce. Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki prawno-ekonomicznej finansów sektora samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów finansowych jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: ogólne kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - trzeci, semestr - szósty

Liczba godzin dydaktycznych: 18 godz. wykładów;

Zakres tematów:

1. Podstawy prawne, struktura organizacyjna i zadania samorządu terytorialnego w Polsce

2. Finanse podsektora samorządowego jako komponent sektora finansów publicznych

3. Finanse samorządu terytorialnego a koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego

4. Pojęcie, funkcje i rodzaje budżetów JST. Wieloletnia prognoza finansowa JST.

5. System finansowania samorządu terytorialnego w Polsce – klasyfikacja dochodów samorządowych

6. Władztwo podatkowe JST. Podatki i opłaty lokalne.

7. Dochody transferowe zasilające budżety JST oraz mechanizmy wyrównywania fiskalnego w podsektorze samorządowym

8. JST jako beneficjent środków pomocowych Unii Europejskiej

9. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego i problematyka ich racjonalizacji

10. Samorząd terytorialny jako kluczowy inwestor publiczny

11. Równowaga budżetowa i zwrotne źródła zasilania finansowego JST. Lokalne reguły fiskalne.

12. Instrumenty efektywnego zarządzania finansami JST

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Bilans nakładu pracy studenta - 4 pkt ECTS (100 godz.)

udział w wykładach - 0,72 pkt (18 godz.)

praca własna studenta (przygotowanie do dyskusji) - 1,28 pkt (32 godz.)

przygotowanie się do egzaminu - 2 ECTS (50 godz.)

Literatura:

1. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

4. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

5. M. Poniatowicz, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

6. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, Municipal Finances. A Handbook for Local Government, World Bank, Washington 2014.

7. R. Ebel (ed.), Oxford Handbook of State and Local Government Finance, Oxford University Press 2012.

8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z póź. zm.

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.

Efekty uczenia się:

FIL_W01 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne odnoszące się do finansów lokalnych E1_W01

FIL_W02 ma wiedzę o normach i regułach rządzących systemem finansowania samorządu terytorialnego (źródłach dochodów, kierunkach wydatkowania oraz teoriach odnoszących się do finansów samorządowych) E1_W07

FIL_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (w tym w systemie finansowania samorządu terytorialnego) E1_K01

FIL_K02 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne dzięki zapoznaniu się z instrumentami partycypacji społecznej w finansach samorządowych E1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru (test – 100% pkt., zaliczenie min. 55% maksymalnej liczby pkt.).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawno – ekonomicznymi podstawami funkcjonowania systemu finansów lokalnych w Polsce. Na wykładzie zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki prawno-ekonomicznej finansów sektora samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów finansowych jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: ogólne kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - trzeci, semestr - szósty

Liczba godzin dydaktycznych: 9 godz. wykładów; 9 godz. ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Podstawy prawne, struktura organizacyjna i zadania samorządu terytorialnego w Polsce

2. Finanse podsektora samorządowego jako komponent sektora finansów publicznych

3. Finanse samorządu terytorialnego a koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego

4. Pojęcie, funkcje i rodzaje budżetów JST. Wieloletnia prognoza finansowa JST.

5. System finansowania samorządu terytorialnego w Polsce – klasyfikacja dochodów samorządowych

6. Władztwo podatkowe JST. Podatki i opłaty lokalne.

7. Dochody transferowe zasilające budżety JST oraz mechanizmy wyrównywania fiskalnego w podsektorze samorządowym

8. JST jako beneficjent środków pomocowych Unii Europejskiej

9. Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego i problematyka ich racjonalizacji

10. Samorząd terytorialny jako kluczowy inwestor publiczny

11. Równowaga budżetowa i zwrotne źródła zasilania finansowego JST. Lokalne reguły fiskalne.

12. Instrumenty efektywnego zarządzania finansami JST

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Bilans nakładu pracy studenta - 4 pkt ECTS (100 godz.)

udział w zajęciach - 0,72 pkt (18 godz.)

praca własna studenta (przygotowanie do dyskusji) - 1,28 pkt (32 godz.)

przygotowanie się do egzaminu - 2 ECTS (50 godz.)

Literatura:

1. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

2. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

4. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

5. M. Poniatowicz, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

6. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, Municipal Finances. A Handbook for Local Government, World Bank, Washington 2014.

7. R. Ebel (ed.), Oxford Handbook of State and Local Government Finance, Oxford University Press 2012.

8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z póź. zm.

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.