Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe cz. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN1-3XSED2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe cz. 3
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium dyplomowe cz. 2 0300-EN1-3XSED1

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej;

- utrwalenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków;

- utrwalenie umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej;

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej.

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej;

- utrwalenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków;

- utrwalenie umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej;

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy licencjackiej.

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - trzeci, semestr - szósty

Liczba godzin dydaktycznych: 18

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

zaliczone seminarium z poprzedniego semestru

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

seminarium 18 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Zajęcia dydaktyczne 18

Przygotowanie się do zajęć 18

Studiowanie literatury 40

Udział w konsultacjach 4

Pisanie pracy 70

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin Punkty ECTS

22 0,88

o charakterze praktycznym

60 2,4

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

3XSED2_W01 Posiada pogłębioną wiedzę z problematyki z której przygotowuje pracę licencjacką E1_W01

3XSED2_W02 Zna podstawy metodologii badań oraz konstrukcji pracy licencjackiej oraz w sposób pogłębiony rozumie metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy E1_W06, E1_W07

3XSED2_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej E1_W 10

3XSED2_U01 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy licencjackiej E1_U02, E1_U07

3XSED2_U02 Posiada umiejętność pisania tekstu naukowego i publicznego prezentowania wyników badań z wykorzystaniem technik multimedialnych E1_U09

3XSED2_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów badawczych związanych z realizowaną pracą licencjacką E1_K03, E1_P06

3XSED2_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę E1_K01, E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium :

złożenie i zaakceptowanie przez promotora w systemie APD całej pracy licencjackiej.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jamróz, Zofia Karczewska, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Arkadiusz Niedźwiecki, Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Paweł Jamróz, Zofia Karczewska, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk, Arkadiusz Niedźwiecki, Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium dyplomowe cz. 2 0300-EN1-3XSED1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym; opracowanie narzędzi badawczych służących przygotowaniu empirycznej części pracy; dyskusja nad realizacją poszczególnych etapów badań i prezentacja ich wyników; prezentacja całościowa ostatecznej wersji pracy licencjackiej; omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego; zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Pełny opis:

1. Prezentacja i dyskusja nad określonymi problemami sformułowanymi w ramach samodzielnie przygotowanego rozdziału pracy o charakterze teoretycznym.

2. Opracowanie i dyskusja nad narzędziami badawczymi służącymi przygotowaniu empirycznej części pracy.

3. Prezentacja i ocena zebranych materiałów, niezbędnych do konstrukcji empirycznej części pracy. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami prowadzonych analiz empirycznych

4. Sformułowanie i prezentacja zasadniczej empirycznej części pracy.

5. Prezentacja całościowa ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

6. Omówienie przebiegu egzaminu dyplomowego.

7. Zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

3. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

2. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

3. K. Pawlik, R. Zenderowski, Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu, Warszawa 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.