Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika transportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-2EKT Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika transportu
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student zdobędzie podstawowa wiedzę o roli ekonomiki transportu w systemie nauk, zna podstawowa terminologie w odniesieniu do

ekonomiki transportu W szczególności celem przedmiotu jest:

1. Poznanie czynników kształtujących rynek transportowy: popyt, poda¿, koszty, cena

2. Poznanie i analiza rynków gałęziowych w transporcie

3. Poznanie procesów, zjawisk, podmiotów i struktur transportowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy Moduł_2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina nauki: ekonomia

Rok studiów /semestr: 2 rok, 4 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin wykładów, 9 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- Wykład: w formie prezentacji multimedialnej

- Ćwiczenia: studia przypadku, analiza literatury, dyskusja

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Wykład: Egzamin pisemny

- Ćwiczenia – kolokwium, aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje), platforma blackboard w przypadku zajęć zdalnych (testy i/lub dyskusje - tablice, i/lub prace pisemne)

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach i ćwiczeniach – 18 godz.

- Egzamin – 2 godz.

- Przygotowanie do egzaminu 70 – godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 godz., punkty ECTS 0,8

- o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

Efekty uczenia się:

Student:

1. 2EKT_W01 Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomiki transportu i relacji w stosunku do zarządzania (E2_W01)

2. 2EKT_W08 Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych rodzajów podmiotów, struktur z dziedziny transportu oraz o prawidłowościach rządzących tym procesem (E2_W08)

3. 2EKT_U01 Posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień z zakresu ekonomiki transportu (E2_U01)

4. 2EKT_K01 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomiki transportu (E2_K01)

5. 2EKT_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki rozwoju transportu (E2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin pisemny

- Ćwiczenia – kolokwium, aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje)

Uwaga: w roku akademickim 2019/2020, ze względu na pandemię COVID19 ćwiczenia w większości realizowane były zdalnie na platformie blackboard. Ocenie podlegają: udział w dyskusjach, prace pisemne, testy online. Zaliczenie przedmiotu na podstawie zdobytych punktów oraz projektu końcowego z zakresu optymalizacji transportu (zamiast kolokwium).

Procent punktów wymaganych dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra
Prowadzący grup: Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Student zdobędzie podstawowa wiedzę o roli ekonomiki transportu w systemie nauk, zna podstawowa terminologie w odniesieniu do

ekonomiki transportu W szczególności celem przedmiotu jest:

1. Poznanie czynników kształtujących rynek transportowy: popyt, poda¿, koszty, cena

2. Poznanie i analiza rynków gałęziowych w transporcie

3. Poznanie procesów, zjawisk, podmiotów i struktur transportowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy Moduł_2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina nauki: ekonomia

Rok studiów /semestr: 2 rok, 4 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia: prezentacja, studia przypadku, analiza literatury, dyskusja

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Ćwiczenia – kolokwium, prezentacja

Punkty ECTS: 6

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.