Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-EN2-2VEIS Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw 0300-EN2-1VRFO

Założenia (lista przedmiotów):

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw 0300-EN2-1VRFO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji i kwalifikacji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia ewidencji podatkowych oraz ich rejestracji.

Aby zrealizować powyższy cel, studenci zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia ewidencji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz wynikającymi z tego tytułu obowiązkami sprawozdawczymi. Studenci w ramach przedmiotu nabywają m.in. następujące umiejętności:

a. prawidłowe prowadzenie uproszczonych ewidencji podatkowych i ustalanie wysokości podatku przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie karty podatkowej lub ryczałtu

b. prawidłowe prowadzenie oraz ustalanie obciążeń podatkowych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych

c. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby podatku od towarów i usług

d. rozpoznanie obowiązków ewidencyjnych płatnika w ramach systemu obowiązkowych składek (m.in. na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne: posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw, podstaw rachunkowości w przedsiębiorstwie oraz problematyki obciążeń podatkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin ćwiczeń, w tym e-learning 8 h

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- samodzielne studiowanie 18 h

- udział w ćwiczeniach 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń 20 h

- prrzygotowanie do sprawdzianów 4 h

- przygotowanie prac domowych 5 h

- konsultacje z prowadzącym 5 h

- przygotowanie i udział w dyskusji 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 23 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 70 h, 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019.

2. T. Martyniuk, Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2011.

3. A. Tokarski, Księgowość w małej i średniej firmie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015.

4. W. Wyrzykowski, Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

2. M. Biernacki (red.), Ewidencja podatkowa mikro- i małych przedsiębiorstw w technice komputerowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław2016.

3. A. Cicha, K. Zasiewska, Podatki w rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.

4. A. Jastrzębowski, Z. Wierzbińska, M. Wierzbiński, Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

5. J. Kalinowski, Uproszczone formy ewidencji podatkowych, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych sp. z o.o., Łódź 2009.

6. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

7. T. Martyniuk (red.), Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

8. I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2011.

9. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2015.

10. P. Szczypta (red.), Indywidualna działalność gospodarcza. Uproszczone formy ewidencji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

11. K. Winiarska, K. Startek, Rachunkowość podatkowa, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014.

12. K. Zasiewska, VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 (t. j.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U.2018.1036 (t. j.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U.2017.2157 (t. j.)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2017.1221 (t. j.)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U.2017.728 (t. j.)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2VEIS_W01 ma wiedzę o rodzajach obciążeń podatkowych i parapodatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (E2_W03)

2VEIS_W02 dysponuję wiedzą o możliwych w świetle obowiązujących przepisów prawa bilansowego i podatkowego formach ewidencji działalności gospodarczej i wynikających z tego tytułu obowiązkach sprawozdawczych (E2_W06, E2_W07)

2VEIS_W03 ma wiedzę na temat zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych i sposobów ustalania obciążeń podatkowych w zależności od przyjętej formy opodatkowania (E2_W07, E2_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

2VEIS_U01 w oparciu o posiadaną wiedzę potrafi interpretować sens oraz konsekwencje zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia skutków podatkowych (E2_U05, E2_U06)

2VEIS_U02 dysponuje umiejętnością prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości podatkowej w formie uproszczonej, a także na podstawie PKPiR oraz ksiąg rachunkowych (E2_U05, E2_U06, E2_U07)

2VEIS_U03 posiada umiejętność prowadzenia ewidencji VAT i ubezpieczeniowej, oraz sporządzania deklaracji z tym związanych (E2_U06, E2_U07)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2VEIS_K01 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach gospodarczych (E2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 21 punktów, możliwych do zdobycia poprzez udział w zajęciach w następujący sposób:

- obecność na zajęciach (kryterium dopuszczające, dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze),

- przygotowanie do zajęć, w tym:

• aktywność na zajęciach, max. 5 pkt

• case study max. 25 pkt

- kolokwium, max. 20 pkt.

Jeśli na koniec semestru student uzyska łącznie mniej niż 21 punktów, konieczne jest zaliczenie kolokwium poprawkowego.

Skala ocen:

• 0 – 20 2,0

• 21 – 25 3,0

• 26 – 30 3,5

• 31 – 35 4,0

• 36 – 40 4,5

• 41 – 45 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Budlewska, Ryta Dziemianowicz
Prowadzący grup: Renata Budlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw 0300-EN2-1VRFO

Założenia (lista przedmiotów):

Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw 0300-EN2-1VRFO

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji i kwalifikacji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia ewidencji podatkowych oraz ich rejestracji.

Aby zrealizować powyższy cel, studenci zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia ewidencji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz wynikającymi z tego tytułu obowiązkami sprawozdawczymi. Studenci w ramach przedmiotu nabywają m.in. następujące umiejętności:

a. prawidłowe prowadzenie uproszczonych ewidencji podatkowych i ustalanie wysokości podatku przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie karty podatkowej lub ryczałtu

b. prawidłowe prowadzenie oraz ustalanie obciążeń podatkowych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych

c. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby podatku od towarów i usług

d. rozpoznanie obowiązków ewidencyjnych płatnika w ramach systemu obowiązkowych składek (m.in. na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne: posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw, podstaw rachunkowości w przedsiębiorstwie oraz problematyki obciążeń podatkowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- samodzielne studiowanie 18 h

- udział w ćwiczeniach 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń 20 h

- prrzygotowanie do sprawdzianów 4 h

- przygotowanie prac domowych 5 h

- konsultacje z prowadzącym 5 h

- przygotowanie i udział w dyskusji 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 23 h, 1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 70 h, 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. DIFIN, Warszawa 2019

2. T. Martyniuk, Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2011.

3. A. Tokarski, Księgowość w małej i średniej firmie, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015.

4. W. Wyrzykowski, Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Beger, P. Liss, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2016.

2. M. Biernacki (red.), Ewidencja podatkowa mikro- i małych przedsiębiorstw w technice komputerowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław2016.

3. A. Cicha, K. Zasiewska, Podatki w rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.

4. A. Jastrzębowski, Z. Wierzbińska, M. Wierzbiński, Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

5. J. Kalinowski, Uproszczone formy ewidencji podatkowych, Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych sp. z o.o., Łódź 2009.

6. T. Kiziukiewicz, Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

7. T. Martyniuk (red.), Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

8. I. Olchowicz, Rachunkowość podatkowa, Wyd. DIFIN, Warszawa 2011.

9. I. Olchowicz (red.), VAT w działalności gospodarczej, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2015.

10. P. Szczypta (red.), Indywidualna działalność gospodarcza. Uproszczone formy ewidencji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2017.

11. K. Winiarska, K. Startek, Rachunkowość podatkowa, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014.

12. K. Zasiewska, VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 (t. j.)

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U.2018.1036 (t. j.)

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U.2017.2157 (t. j.)

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2017.1221 (t. j.)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz.U.2017.728 (t. j.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.