Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1ANG1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz.1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.

Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademickie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka angielskiego; przedmioty podstawowe; przedmiot obowiązkowy; przedmiot ogólnohumanistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Wymaganie wstępne: brak

Rok studiów/semestr: I rok/I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta, prace projektowe

Punkty ECTS: 1pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w ćwiczeniach: 30h

Bilans nakładu pracy studenta związany z zajęciami:

-z udziałem prowadzącego - 30h - 1pkt ECTS

-o charaterze praktycznym - 30h - 1pkt ECTS

Literatura:

Cotton, D., Favley, D., Kent, S. "Market Leader Upper-intermediate". Person Longman.

Cotton, D., Favley, D., Kent, S. "Market Leader Intermediate". Person Longman.

Baade, K., Holloway, Ch., Scrivener, J., Turner, R. "Business Result Advanced". Oxford.

Duckworth, M., Turner, R. "Business Result Upper-intermediate". Oxford.

Hughes, J., Nauton, J. "Business Result Intermediate". Oxford.

Flinders, S. "Professional English, Business: General". Penguin.

MacKenzie, I. Professional English in Use: Finance. Cambridge University Press.

Mascull, B. "Business Vocabulary in Use. Advanced". Cambridge.

Sweeney, S. "Professional English: Finance". Penguin.

Emmerson, P. "Business Vocabulary Builder. Intermediate to Upper-intermediate". Macmillan.

Emmerson, P. "Business Gramamr Builder". Macmillan.

Sekcje biznesowe anglojęzycznych portali informacyjnych np. CNN, BBC

www.economist. com

http://schools.fairtrade.org.uk/

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

1. Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. E1_U11/ANG_U11

2. Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. prezentacje, krótkie referaty) w języku obcym. Potrafi omówić rysunki, wykresy, diagramy oraz zestawienia związane z tematyką właściwą dla swojego kierunku studiów. E1_U11

E1_U10/ ANG_U11, ANG_U10

3. Potrafi aktywnie pracować w grupie, np. biorąc czynny udział w dyskusjach oraz dokonując ich podsumowania. E1_K02/ANG_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze.

Ocena prezentacji, prac pisemnych, aktywności na zajęciach

Testy cząstkowe

Testy i kartkówki uważa się za zaliczone jeśli student uzyska minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

Prace pisemne oceniane będę w z zależności od stopnia złożoności danego tekstu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.