Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1ESR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia środowiska
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomia środowiska” jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomii środowiska, rolą środowiska w procesach rozwoju gospodarczego, funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak i kształtowania jakości życia społeczeństwa. W zakresie realizacji przedmiotu studenci zostaną zapoznani z rolą rynku w efektywnym użytkowaniu zasobów naturalnych, teorią kosztów zewnętrznych, ekonomiczną wyceną dóbr środowiskowych, problemem dóbr publicznych.

Pełny opis:

 1. Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia
 2. Profil studiów: Ogólnoakademicki
 3. Forma studiów: stacjonarne
 4. Kod przedmiotu: 0300-ES1-1ESR
 5. Język przedmiotu: Język polski
 6. Rodzaj przedmiotu: przedmioty kierunkowy
 7. Dziedzina i dyscyplina nauki:
  Dziedzina: nauki społeczne
  Dyscyplina: ekonomia i finanse
 8. Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr
 9. Wymagania wstępne: brak
 10. Liczba godzin zajęć dydaktycznych:
  Wykład - 15 godzin,
  Ćwiczenia - 30 godzin
 11. Metoda dydaktyczna:
  Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów
  Metody aktywnego uczestnictwa na ćwiczeniach: dyskusja, metoda projektu edukacyjnego, metoda case study, praca w grupach.
 12. Forma zaliczenia przedmiotu:
  Wykład: egzamin końcowy w formie testu wielokrotnego wyboru lub odpowiedź ustana
  Ćwiczenia: ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego
 13. Punkty ECTS: 5 pkt
 14. Wskaźniki ilościowe
  Aktywność studenta:
  • Udział w wykładach – 15 godz.
  • Udział w ćwiczeniach - 30 godz.
  • Udział w konsultacjach – 4 godz.
  • Egzamin – 2 godz.
  • Przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.
  • Przygotowanie się do kolokwium – 16 godz.
  • Wykonanie zadań projektowych – 10 godz.
  • przygotowanie do dyskusji oraz prac grupowych w trakcie zajęć - 8 godz.
  Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
  • wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 51 godz., 2 ECTS
  • o charakterze praktycznym – 30 godz. 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
 2. Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013
 3. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

 1. Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002
 2. Dobrzańska G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

 1. ma podstawową wiedzą na temat relacji między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym oraz zna rządzące nimi prawidłowości E1_W04 cw
 2. ma podstawową wiedzą o człowieku jako elemencie układu gospodarka-społeczeństwo-środowisko E1_W05 cw
 3. potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia środowiska i zasobów naturalnych , prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko E1_U01cw
 4. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w podejmowaniu decyzji, w tym związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych E1_U06 c
 5. prawidłowo identyfikuje dylematy związane z funkcjonowaniem konsumentów i przedsiębiorstw w środowisku naturalnym E1_K04, c
 6. jest przygotowany do udziału w projektach, w tym związanych z wyceną dóbr i usług środowiskowych, a także ekonomiką ochrony środowiska E1_K05 c

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.