Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2ROS2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski cz.4
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego. Założeniem przedmiotu jest także rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii.

Nauka języka rosyjskiego na poziomie B2.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębione rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka rosyjskiego biznesowego i języka rosyjskiego ekonomicznego. Zajęcia poświęcone są praktycznym ćwiczeniom wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na prezentacje ustne oraz ćwiczenia pisemne.

Pełny opis:

Język rosyjski cz. 4

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek: Ekonomia

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2ROS2

Moduł 1. Przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina: językoznawstwo

Dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

II rok/ IV semestr studiów

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 0300-ES1-2ROS1 (Język rosyjski cz. 3).

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie,

pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 20 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 50 h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

ROS1_W01, E1_W01: Ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych w języku obcym.

ROS1_U01, E1_U09: Potrafi przygotować prace pisemne z zakresu nauk ekonomicznych w języku obcym.

ROS1_U02, E1_U10: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych w języku obcym.

ROS1_K01, E1_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

ROS1_K02, E1_K06: Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie

testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Lektorat prowadzony jest w sali oraz zdalnie za pośrednictwem systemu USOSmail.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych z prac pisemnych, prac domowych, prac przesłanych mailowo po 16.03.2020 oraz e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębione rozwijanie umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym. treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka rosyjskiego biznesowego i języka rosyjskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup. Zajęcia poświęcone są praktycznym ćwiczeniom wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na prezentacje ustne oraz ćwiczenia pisemne.

Pełny opis:

Język rosyjski cz. 4

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kierunek: Ekonomia

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-2ROS2

Moduł 1. Przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina: językoznawstwo

Dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

II rok/ IV semestr studiów

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 0300-ES1-2ROS1 (Język rosyjski cz. 3).

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie,

pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć: 18 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.; przygotowanie do egzaminu: 8 godz.; udział w egzaminie: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 h = 1,1 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 60 h = 2 pkt ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.