Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika handlu i usług

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3PEHU Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika handlu i usług
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu Ekonomika handlu i usług jest przekazanie wiedzy o miejscu tych sektorów we współczesnej gospodarce oraz o specyfice funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych i usługowych. Ponadto omówiona zostanie specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-3PEHU

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy, moduł 4 – przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Obszar nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów /semest: III-ci rok /semestr studiów- 6-ty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) :

Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 15 godz, ćwiczenia – 30 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach: 15

Przygotowanie się do wykładu: 5

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 20

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 10

Przygotowanie do sprawdzianów: 10

Przygotowanie prac domowych-pisemnych: 8

Udział w konsultacjach: 2

RAZEM: 100 godz. odpowiada 4 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin: Punkty ECTS:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 47 1,88

o charakterze praktycznym - 37 1,48

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. M. Sławińska, Przedsiębiorstwo handlowe: ekonomika, zarządzanie, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2013

2. S. Flejterski (red.),Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

3. J. Marak, Ekonomika handlu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2000.

4. B. Filipiak, A. Panasiuk (red.), Przedsiębiorstwo usługowe, PWN, Warszawa 2008.

5. Z. Knecht, K. Michalski, Kierowanie handlem i firmą handlową, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2008.

6. B. Borusiak, Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

7. G. Sobczyk (red.), Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, PWE, Warszawa 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Cylpik, D. Głowacka, M. Fertach, Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2008.

2. K. Naumowicz, Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Piła 2003,

3. T. Słaby (red.), Konsumpcja elit ekonomicznych w Polsce – ujęcie empiryczne, SGH Warszawa 2006.

4. R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2006.

5. B. Filipiak (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego. Zarządzanie – finanse – efektywność – rozwój, CedeWu Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

3PEHU _W01 Rozumie strukturę gospodarki oraz zna podstawowe kategorie w obszarze handlu i w usługach. E1_W01

3PEHU_W02 Zna zasady i procedury tworzenia oraz funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych oraz usługowych. E1_W11

UMIEJĘTNOŚCI:

3PEHU_U01 Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz pozyskiwać informacje do analizowania zjawisk zachodzących w handlu i sektorze usługowym oraz formułować rekomendacje dla przedsiębiorstw tam funkcjonujących. E1_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

3PEHU _K01 Potrafi identyfikować i interpretować informacje płynące z otoczenia dla skutecznego funkcjonowania w usługach i w handlu. E1_K04

3PEHU_K02 Potrafi wskazać możliwości robienia biznesu w sektorze handlowym i usługowym. E1_K07

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium (w formie testu). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, formy oraz uwarunkowania handlu. Ponadto poruszone zostaną kwestie związane z logistyką, polityką handlową, gospodarką zapasami, ekonomiką usług czy trendami we współczesnym handlu. W trakcie ćwiczeń analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w ramach e-commerce, handlu detalicznego, sieci franszyzowych, sieci handlowych czy na rynku usług, co pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowe – specjalność: Zarządzanie sprzedażą

Rok studiów /semestr: rok 2/ 3 semestr

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład - 15 godz., ćwiczenia – 30 godz.

Metody dydaktyczne:

•Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

•Ćwiczenia- wymagają czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim analizy wybranych przedsiębiorstw zgodnie ze wskazaną formą handlu (case study). Ćwiczenia mają także zachęcić studentów do udziału w dyskusji, zadawania pytań oraz rozwiązywania problemów.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

-Udział w wykładach -15

-Udział w ćwiczeniach -30

-Przygotowanie do ćwiczeń -10

-Przygotowanie projektu -10

- Przygotowanie do egzaminu - 15

-Udział w konsultacjach - 18

- Egzamin -2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 65h - 2,5 ECTS -o charakterze praktycznym - 35h - 1,5 ECTS

Literatura:

Marak J., Ekonomika handlu. Wyd. Continuo, Wrocław 2000.

Teder H. (red.), Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

Grzegorczyk W., Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011. Fonfara K. (red.), Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka. PWN, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.