Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-1EMI Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia międzynarodowa
Jednostka: Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozumie mechanizm międzynarodowego podziału pracy, korzyści z uczestnictwa w handlu międzynarodowym i przesłanki polityki handlowej. Objaśnia przyczyny i skutki zmian w bilansie płatniczym oraz kursach walutowych. Rozumie mechanizm przepływu czynników produkcji między krajami. Jest otwarty na współpracę międzynarodową z poszanowaniem różnorodności kulturowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji specjalizacji i produkcji

międzynarodowej, polityki handlowej i przemysłowej oraz motywów i konsekwencji zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Przedmiotem

analizy będą: inwestycje bezpośrednie w kontekście rozwoju gospodarczego, aktywność państwa na rzecz pozyskania kapitału

rzeczowego oraz międzynarodowe przepływy pracy i kapitału ludzkiego.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy

MODUŁ: 2

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr 2

WYMAGANIA WSTĘPNE: znajomość zagadnień z zakresu mikro - i makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: egzamin końcowy w formie testu

PUNKTY ECTS: 5

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do wykładu: 10h

- udział w w konsultacjach; 4 h

- przygotowanie do egzaminu: 79 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 36 (ECTS 1,44)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, 2, PWN, Warszawa 2008

T. Rynarzewski , A. Zielińska-Głębocka , Międzynarodowe stosunki gospodarcze: teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

R.J. Carbaugh, International economics (15th ed.), Boston : Cengage Learning 2015.

C. Van Marrewijk , International economics : theory, application, and Policy, New York : Oxford University Press, 2012

P. Kulpaka, Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania, Difin, Warszawa 2011

E. Chrabonszczewska, Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie, SGH, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

1EMI_W01: Student ma poszerzoną wiedzę o strukturach rynkowych w kontekście funkcjonowania podmiotów gospodarczych na arenie międzynarodowej; ma wiedzę z zakresu funkcjonowania regionalnych ugrupowań gospodarczych - E2_W02

1EMI_W02: Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu reguł funkcjonowania podmiotów na rynku międzynarodowym, w szczególności w obszarze międzynarodowego przepływu kapitałów i innych czynników produkcji - E2_W08

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Egzamin w formie testu - 15 pytań zamkniętych, obejmujących tematykę realizowaną na wykładzie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.