Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-1XMMI Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu marketing międzynarodowy jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją strategii marketingowej w warunkach konkurencyjności globalnej, zarówno w ujęciu makro, jak również na poziomie przedsiębiorstw. Studenci nabywają umiejętności analizy otoczenia międzynarodowego, zwłaszcza globalnego, a także analizy strategii umiędzynarodowienia oraz marketingu mix na rynkach międzynarodowych. Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii na rynku globalnym. Ponadto rozumieją potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy; Moduł 3

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz.; ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje grupowe z wykorzystaniem multimediów

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, prezentacje grupowe

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

- studiowanie literatury 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 10 godz.

- egzamin 2 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie prezentacji 10 godz.

- udział w konsultacjach 8 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 38 punkty ECTS 1,52

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 10 punkty ECTS 0,8

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2.A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

3.J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

4.A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XMMI_W01 Student ma wiedzę dotyczącą relacji zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami (rynkami) w skali międzynarodowej, a także ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia więzi społeczno-ekonomicznych na międzynarodową działalność marketingową. E2_W04

UMIEJĘTNOŚCI

2XMMI_U01 Potrafi właściwie, w oparciu o wiedzę ekonomiczną, analizować otoczenie rynkowe oraz proponować rozwiązania kluczowych problemów z zakresu marketingu międzynarodowego. E2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XMMI _K01 Potrafi pracować w grupie w trakcie realizacji projektów oraz przyjmować różne role. E2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej w formie prezentacji tematycznych, prezentacje multimedialne.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz jakości realizowanych prezentacji

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.