Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika transportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2EKT Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika transportu
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zdobędzie podstawową wiedzę o roli ekonomiki transportu w systemie nauk, pozna podstawową terminologię w odniesieniu do ekonomiki transportu. Będzie potrafił omówić składowe ekonomiki transportu oraz charakteryzować poszczególne gałęzie transportu.

W szczególności celem przedmiotu jest zapoznanie z:

1. czynnikami kształtującymi rynek transportowy: popyt, podaż, koszty, cena

2. miernikami pracy transportowej

3. rolą transportu w gospodarce

4. gałęziami transportu

5. procesami, zjawiskami quasi transportowymi

6. podmiotami i strukturą transportu

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną poruszone tematy związane z ekonomiką transportu.

Zadaniem studenta będzie umiejscowienie transportu w nauce i gospodarce (teoretyczne i praktyczne). Cykl zajęć pozwoli na zrozumienie roli jaką pełni transport w gospodarce XXI w. W toku kolejnych spotkań studenci będą pracować nad organizacją i pomiarem transportu, omówią popyt i podaż w poszczególnych gałęziach transportu, a także zajmą się kosztami, w tym środowiskowymi transportu. Ważnym zagadnieniem będzie również cena usługi transportowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy Moduł_2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina nauki: ekonomia

Rok studiów /semestr: 2 rok, 4 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia: studia przypadku, analiza literatury, dyskusja, prezentacje multimedialne, prace kontrolne

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Ćwiczenia – kolokwium, wejściówki, aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje, itd.) oraz (testy i/lub dyskusje i/lub prace pisemne) na platformie blackboard (e-learning)

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach – 30 godz. (w podziale z e-learningiem)

- Zaliczenie końcowe – 2 godz.

- Przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń (razem z pracą na platformie e-learningowej) – 100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

5. Popiołek I., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, WSG, Bydgoszcz 2013

6. Plathe J., Ekonomika Transportu - Teoria dla praktyki, WSB, Wrocław 2018

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

2. Prentice B.E, Prokop D., Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Co 2015

Efekty uczenia się:

1. 2EKT_W01 Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomiki transportu i relacji w stosunku do zarządzania (E2_W01)

2. 2EKT_W08 Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych rodzajów podmiotów, struktur z dziedziny transportu oraz o prawidłowościach rządzących tym procesem (E2_W08)

3. 2EKT_U01 Posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień z zakresu ekonomiki transportu (E2_U01)

4. 2EKT_K01 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomiki transportu (E2_K01)

5. 2EKT_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki rozwoju

transportu (E2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – kolokwium, wejściówki, aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje) i na platformie (w przypadku e-learningu)

Uwaga: w roku akademickim 2019/2020, ze względu na pandemię COVID19 ćwiczenia w większości realizowane były na platformie blackboard. Oceniane aktywności to: udział w dyskusjach, prace pisemne, testy online. Zaliczenie przedmiotu na podstawie zdobytych punktów oraz projektu (zamiast kolokwium).

Procent realizacji efektów kształcenia dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Waligóra
Prowadzący grup: Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.