Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prognozowanie procesów ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2PPE Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie procesów ekonomicznych
Jednostka: Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria II 0300-ES2-1EC2

Założenia (lista przedmiotów):

Ekonometria II 0300-ES2-1EC2

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość zagadnień ekonometrii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do budowania i wykorzystywania modeli do prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci są zapoznawani z zarówno teoretycznymi podstawami metod prognozowania i symulacji gospodarczych, jak również ich praktycznym wykorzystaniem. Poruszane są zagadnienia dotyczące prognozowania w skali mikro- i makroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 1

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 3-ci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Znajomość zagadnień Ekonometrii 2 (0300-ES2-1EC2)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6 pkt

Punkty ECTS: 6pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin (150h)

Udział w wykładach 15h

Udział w ćwiczeniach 30h

Przygotowanie do egzaminu końcowego 30h

Przygotowanie się do ćwiczeń 60h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 30h

Egzamin 1h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36h 1,44 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 20h 0,80 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2011.

3. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.

4. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

2. Welfe Aleksander (red.), Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.

3. Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014- 2020 z dnia 17 lutego 2017 r. (wersja aktualna, 2019).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPE_W01 - Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie pozyskiwania, analizy i prezentacji danych statystycznych i ich wykorzystania z użyciem metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod modelowania gospodarczego (KP7_WG4)

2PPE_W02 - Student ma pogłębioną wiedzę o analizie procesów zachodzących w podmiotach gospodarczych ze sfery realnej i regulacji ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian tych procesów, struktur i instytucji oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami. (KP7_WG6)

UMIEJĘTNOŚCI

3PPE_U01 - Student potrafi modelować a następnie prognozować złożone procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi charakterystycznych dla nauk ekonomicznych. (KP7_UW4)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPE_K01 Student nabywa i doskonali umiejętności pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy. (KP7_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie rozwiązywanych na ćwiczeniach zadań (ocenianie ciągłe) oraz kolokwium;

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń (w szczególnych przypadkach egzamin ustny);

standardowa skala ocen.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Ekonometria II 0300-ES2-1EC2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do budowania i wykorzystywania modeli do prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci są zapoznawani z zarówno teoretycznymi podstawami metod prognozowania i symulacji gospodarczych, jak również ich praktycznym wykorzystaniem. Poruszane są zagadnienia dotyczące prognozowania w skali mikro- i makroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 1

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 3-ci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Znajomość zagadnień Ekonometrii 2 (0300-ES2-1EC2)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6 pkt

Punkty ECTS: 6pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin (150h)

Udział w wykładach 15h

Udział w ćwiczeniach 30h

Przygotowanie do egzaminu końcowego 30h

Przygotowanie się do ćwiczeń 60h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 30h

Egzamin 1h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami : Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36h 1,44 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 20h 0,80 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2011.

3. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2008.

4. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

2. Welfe Aleksander (red.), Modele i polityka makroekonomiczna, PWE, Warszawa 2002.

3. Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014- 2020 z dnia 17 lutego 2017 r. (wersja aktualna, 2019).

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.