Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy ekonomiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2SEK Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy ekonomiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie przedmiotu i zakresu systemów ekonomicznych,

-zapoznanie studentów w pojęciami dotyczącymi elementów systemu gospodarczego,

-zapoznanie studentów z systemami ekonomicznymi występującymi na świecie,

-przekazanie studentom wiedzy na temat czynników wpływających i warunkujących dany system gospodarczy.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę systemów ekonomicznych i ich elementów składowych. Ponadto charakteryzuje czynniki rozwoju gospodarki światowej pod kątem uczestnictwa elementów rynkowych (liberalnych) i etatystycznych. W ramach zajęć przeprowadzana jest analiza efektywności systemów ekonomicznych ich możliwości w podnoszeniu konkurencyjności i szybszego

rozwoju gospodarczego. Przedmiot zawiera również szereg „case studies” dotyczących funkcjonowania wybranych gospodarek.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: Moduł II przedmioty kierunkowe,

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne,

Dyscyplina: ekonomia,

Rok studiów/semestr:II rok, IV semestr,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikro i makroekonomia,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin,

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja),

Punkty ECTS 6 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 15

studia literaturowe: 55,

udział w konsultacjach: 10 godzin

przygotowanie do napisania pracy: 40 godzin,

przygotowanie do dyskusji: 30

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 150

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin 25, punkty ECTS 1,00

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 95, punkty ECTS 3,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Systemy gospodarcze : alternatywne rozwiązania? : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby., Warszawa 2012

2. Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków 2005

3. Swadźba S. (red.), Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej, AE Katowice 2006

4. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej. T. 1, T. 2/ red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Monika Poboży, Warszawa LIber 2013

Literatura uzupełniająca:

5. Hayek F.A., Konstytucja wolności, PWN Warszawa 2006

6. Bossak J., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004

7. Scott B. R., Capitalism :its origins and evolution as a system of governance, Harvard Business School, Boston 2011

8. Glenn M., Capitalisms and capitalism in the twenty-first century, Oxford University Press, New York 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza

SEK_W01 Student ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii nauk ekonomicznych E2_W01-praca pisemna

SEK_W02 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat relacji pomiędzy instytucjami gospodarczymi i wpływem na systemy gospodarcze oraz rządzących nimi prawidłowości E2_W03-praca pisemna

Umiejętności

SEK_U01 Student potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo interpretować, wyjaśniać dane dotyczące poszczególnych systemów i wyjaśniać zjawiska i procesy dotycząc relacji miedzy podmiotami rynku E2_U01-praca pisemna

SEK_U02 Student potrafi właściwie formułować własne opinie, stawiać proste hipotezy dotyczące problemów wynikających z oceny sytemu ekonomicznego i je weryfikować E2_U03-praca pisemna

SEK_U03 Student dokonuje analizy procesów gospodarczych oraz stosuje metody badawcze do pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk E2_U08, praca pisemna

Kompetencje

SEK_K01 student ma świadomość nabytej wiedzy i umiejętności, dostrzega potrzebę rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie E2_K01 praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie napisanej w dwuosobowych grupach pracy, dotyczącej wybranego systemu gospodarczego kraju, z uwzględnieniem odpowiednich wymogów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wierzbicka
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.