Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-2VSEM1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium magisterskie cz.1 0300-ES2-1SEM

Założenia (opisowo):

Założeniem seminarium jest wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej oraz udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem seminarium jest wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej oraz udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, II stopień

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr III.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): zaliczenie seminarium z poprzedniego semestru - Seminarium cz. 1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce.

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

seminarium 30

Przygotowanie do zajęć 5

Studiowanie literatury 16

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie projektu pracy 20

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin - 34 Punkty ECTS 1,36

- o charakterze praktycznym Liczba godzin 26 Punkty ECTS 0,81

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

2VSEM2_W01 Posiada pogłębioną wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę magisterską

E2_W01

2VSEM2_W02 W sposób pogłębiony zna metody i narzędzia niezbędne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych w celu weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej E2_W06; E2_W07

2VSEM2_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej

E2_W10

2VSEM2_U01 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy magisterskiej oraz zastosować odpowiednie metody i narzędzia E2_U02, E2_U08, E2_U09

2VSEM2_U02 Potrafi dokonać w sposób poprawny weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej E2_U01, E2_U03, E2_U05, E2_U06, E2_U07

2VSEM2_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów badawczych związanych z realizowana pracą magisterską E2_K03, Z2_K06

2VSEM2_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę E2_K01, Z2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium cz. 2:

złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora pierwszego i drugiego rozdziału pracy magisterskiej.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.