Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza zachowań konsumpcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-3AZS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza zachowań konsumpcyjnych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treść przedmiotu koncentruje się na zachowaniach konsumpcyjnych, które są częścią zachowań społecznych człowieka, stanowią istotny składnik procesów konsumpcji. Zachowania konsumpcyjne odzwierciedlają proces zaspokajania potrzeb ludzkich, w związku z czym będą ujmowane jako pewien zorganizowany ciąg reakcji na bodźce.

Podmiotem zachowań konsumentów mogą być jednostki indywidualne nabywające produkty dla zaspokojenia własnych potrzeby lub całego gospodarstwa domowego, a także nabywcy instytucjonalni. Ze względu na specyficzny, pierwotny charakter jak i duże zróżnicowanie, szczególne zainteresowanie dotyczyć będzie zachowań konsumentów indywidualnych. Zachowania konsumpcyjne będą rozpatrywane jako empiryczne jednostki obserwacji konsumpcji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty rozwijające umiejętności zawodowe.

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: drugi, semestr: trzeci / trzeci/semestr piąty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium - 14 godzin

Metody dydaktyczne:

- konwersatorium prowadzone jako kompilacja wykładu tradycyjnego (prowadzonego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) i metod aktywizujących (tj. dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków);

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Doktoranta.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy: Liczba godzin: 25h

Udział w konwersatorium: 14h

Przygotowanie do zajęć, eseju tj. czytanie i opracowanie wskazanych fragmentów literatury przedmiotu, gromadzenie danych, konsultacje z wykładowcą: 11h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy absolwenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15h (0,6 ECTS)

- o charakterze praktycznym 0h 0ECTS

Literatura:

1. de Mooji M., 2019, Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising, SAGE, London.

2. Mróz B., 2013, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

3. Schiffman L.G., Kanuk L.L., 1994, Consumer Behavior, Pearson Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.

4. Sobczyk G., 2018, Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji – wyniki badań, Annales H-Oeconomia, vol. 52, No 1, s. 171-180, DOI: 10.17951/h.2018.52.1.171

5. Solomon M., 2006, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.

6. Stephen A.T., 2016, The Role of Digital and Social Media Marketing in Consumer Behavior, Current Opinion in Psychology, vol.10, pp. 17-21, DOI: 10.1016/j.copsyc.2015.10.016.

7. Szczepański J., 1981, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.

8. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hope M., 2011, Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu zachowań konsumpcyjnych (SD_WG02).

Metody sprawdzania: aktywność w trakcie dyskusji.

Umiejętności:

Absolwent potrafi zebrać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku ekonomii do prezentacji i dyskusji nad wybranymi problemami z zakresu konsumpcji i zachowań konsumpcyjnych w polskiej gospodarce (SD_UW06).

Metody sprawdzania: aktywność w trakcie dyskusji; esej.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotowy do podejmowania wyzwań wynikających ze zmienności uwarunkowań (wewnętrznych i zewnętrznych) zachowań konsumpcyjnych, aktywności i współpracy w osiąganiu celów badawczych i zawodowych oraz do wykazania się przedsiębiorczością w działalności badawczej (SD_KO03).

Metody sprawdzania: aktywność w trakcie dyskusji; esej.

Absolwent jest gotowy do przyjęcia aktywnej postawy w zakresie pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych będących podstawą przeprowadzania badań własnych (SD_KR01).

Metody sprawdzania: esej.

Metody i kryteria oceniania:

Cykl konwersatoriów kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą uzyskania zaliczenia są:

- przygotowanie eseju z zakresu identyfikacji i oceny zachowań określonej grupy konsumentów według wybranych czynników wewnętrznych i zewnętrznych;

- aktywność w trakcie dyskusji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.