Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse regionalne i lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES3-3FRL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse regionalne i lokalne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest zapoznanie się doktorantów ze specyfiką, funkcjami i znaczeniem fiskalnym podsektora samorządowego (lokalnego i regionalnego) w systemie finansów publicznych oraz z praktycznymi aspektami gospodarski finansowej samorządu terytorialnego.


Cele szczegółowe konwersatorium to usystematyzowanie wiedzy teoretycznej z zakresu:

- decentralizacji fiskalnej jako procesu charakterystycznego dla państw demokratycznych,

- finansów i zasad gospodarki finansowej JST;

- autonomii fiskalnej JST i lokalnego władztwa podatkowego;

- dochodów transferowych JST i związanych z nimi mechanizmów wyrównawczych;

- długu lokalnego i mechanizmów jego limitacji;

- koncepcji i instrumentów zarządzania finansami lokalnymi.

Po ukończeniu konwersatorium uczestnik studiów doktoranckich:

- potrafi wyznaczyć i zinterpretować wskaźniki oceny sytuacji finansowej JST;

- umie ocenić wpływ zmian poszczególnych kategorii dochodów i wydatków publicznych na rozwój lokalny;

- zna podstawowe koncepcje teoretyczne dotyczące odnoszące się do problematyki efektywnego zarządzania finansami samorządowymi.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach konwersatorium szczególny akcent jest położony na zrozumienie przez doktoranta takich zagadnień jak: dywersyfikacja fiskalna władzy publicznej jako determinanta procesów demokratycznych, kwestie optymalnego podziału dochodów publicznych między władze centralne i władze samorządowe, samodzielność fiskalna samorządu terytorialnego, lokalne władztwo podatkowe i lokalna konkurencja podatkowa, rola długu w gospodarce finansowej JST oraz instrumenty jego limitacji (lokalne reguły fiskalne), koncepcje teoretyczne odnoszące się do problematyki efektywnego zarządzania finansami samorządowymi (tradycyjna/weberowska koncepcja administracji publicznej, New Public Management, New Public Governance, Good Governance).

Pełny opis:

Konwersatoria dotyczą następujących zagadnień i problemów finansów lokalnych:

1. Pozycja ekonomiczna i funkcje podsektora samorządowego w systemach finansów publicznych wybranych państw

2. Decentralizacja i autonomia fiskalna samorządu terytorialnego jako pryncypia federalizmu fiskalnego

3. Autonomia podatkowa i konkurencja fiskalna na szczeblu lokalnym

4. Zróżnicowania fiskalne na poziomie regionalnym i lokalnym oraz mechanizmy wyrównywania fiskalnego

5. Równowaga budżetowa i dług publiczny w podsektorze samorządowym: kontekst teoretyczny i praktyka gospodarcza

6. Reguły fiskalne w podsektorze samorządowym jako instrument racjonalizacji lokalnej polityki fiskalnej

7. Efektywne zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego: postulaty doktryny ekonomicznej i instrumenty

Literatura:

1. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

2. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

3. K. Wójtowicz, Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

4. M. Jastrzębska, Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business,Warszawa 2009.

5. S Kańduła, Mechanizmy wyrównywania fiskalnego. Studium empiryczne gmin w Polsce 2004-2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017.

6. M. Poniatowicz, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

7. L. Patrzałek, M. Poniatowicz, B. Guziejewska, S. Kańduła, Nierówności fiskalne w samorządzie terytorialnym. Przyczyny-mechanizmy-instrumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.

8. M. Poniatowicz, Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.

9. M. Poniatowicz, Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.

10. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018.

11. R. Ebel (red.), Oxford Handbook of State and Local Government Finance, Oxford University Press 2012.

Efekty uczenia się:

SD_WG01 – doktorant posiada wiedzę z zakresu paradygmatu głównego nurtu ekonomii oraz ekonomii heterodoksyjnej, zależności oraz sprzeczności między nimi w kontekście ujęcia w nich finansów samorządowych

SD_WK01 – doktorant posiada wiedzę z zakresu złożoności gospodarki oraz modeli funkcjonowania współczesnych gospodarek, w tym funkcjonowania systemu finansowania sektora samorządowego

SD_UW01 – doktorant umie pozyskiwać wiedzę ze światowego dorobku ekonomii, dokonywać analizy wybranych koncepcji, wskazywać wspólne elementy oraz podawać krytyce w odniesieniu do aktualnego stanu gospodarki, zwłaszcza gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

SD_UW06 – doktorant umie dobierać argumenty i wykorzystywać dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku ekonomii do prezentacji i dyskusji na wybranymi problemami dotyczących finansów samorządowych

SD_UK01 – doktorant umie przygotować oraz zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych, zwłaszcza w zakresie finansów samorządowych

SD_KO03 – doktorant podejmuje wyzwania wynikające ze zmiennego otoczenia gospodarczego rozumiejąc znaczenie aktywności i współpracy w osiąganiu celów badawczych i zawodowych oraz do wykazania się przedsiębiorczością w działalności badawczej z zakresu finansów lokalnych i regionalnych

SD_KR01 – doktorant przyjmuje aktywną postawę wobec pojawiających się wyzwań badawczych, zawodowych i dydaktycznych z zakresu finansów samorządowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: 1) dyskusja problemowa; 2) prezentacje przygotowywane przez studentów; 3) praca w grupach mająca na celu dedukcyjne i indukcyjne wnioskowanie z wykorzystaniem danych empirycznych (danych statystycznych, innych źródeł pierwotnych); 4) analiza aktów normatywnych, dokumentów planistycznych JST, budżetów lokalnych; 5) praca projektowa.

Podstawa zaliczenia przedmiotu - zaliczenie na ocenę na podstawie:

1) obecności doktoranta na zajęciach;

2) oceny autorskiej prezentacji przygotowanej przez doktoranta, dotyczącej określonego problemu z zakresu problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego;

3) oceny aktywności doktoranta w dyskusji dotyczącej zadanej

problematyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Poniatowicz
Prowadzący grup: Marzanna Poniatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.