Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing w handlu i usługach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LN1-3YHIU Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w handlu i usługach
Jednostka: Zakład Zarządzania
Grupy: 3L niestac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu marketing w handlu i usługach jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją strategii marketingowej w działalności handlowo-usługowej. Studenci nabywają umiejętności analizy otoczenia marketingowego, pod kątem aktywności handlowo-usługowej, a także analizy strategii konkurentów rynkowych. Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii promocyjnej

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

forma studiów Niestacjonarne

rodzaj przedmiotu,dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia, rok studiów 3, semestr 5,

wymagania wstępne marketing, zarządzanie,

liczba godzin dydaktycznych: wykład 9 godzin, ćwiczenia 18 godzin.

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie pracy grupowej w postaci zespołowych prezentacji multimedialnych

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 9 godzin

przygotowanie do egzaminu: 21 godzin

egzamin: 2 godziny

udział w konsultacjach: 8 godzin

udział w ćwiczeniach: 18 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 42 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37, punkty ECTS 2.2

- o charakterze praktycznym: 30, punkty ECTS 1,2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J.Otto, A.Olczak, Marketing w handlu i usługach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.

2. Marketing w handlu, G.Rosa (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

3. A.Czubała, A.Jonas, T.Smoleń, J.W.Wiktor, Marketing usług, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. W. Urbański, Merchandising w polskich sklepach, Biblioteka Eksperta Sprzedaży, Warszawa, 2011

5. M.Dixon,‎ B.Adamson, The Challenger Sale: Taking Control of the Customer Conversation Penguin Books, New York 2011

Efekty uczenia się:

1. Ma wiedzę na temat handlu i usług jako obszaru zastosowania logistyki i jej znaczenia w działalności marketingowej. L1_W05

2. Zna metody i narzędzia rozwiązywania problemów w obszarze logistyki występujących w handlu i usługach. L1_W07

3. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów logistycznych w działalności handlowej i usługowej. L1_U03

4. Potrafi, w oparciu o wiedzę z zakresu marketingu w handlu i usługach, proponować skuteczne rozwiązania problemów logistycznych związanych z działalnością handlowo-usługową. L1_U07

5. Angażuje się w pracę grupy w trakcie realizacji projektów oraz jest gotowy przyjmować różne role. L1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz jakości realizowanych projektów

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.