Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka miejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LN1-3YLMI Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka miejska
Jednostka: Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami
Grupy: 3L niestac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Logistyka miejska jest zapoznanie studentów z istota logistyki miejskiej, (kategoriami bliskoznacznymi), metodyka tego

obszaru wiedzy i praktyki gospodarczej, charakterystyka podstawowych trendów w tej dziedzinie. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę

teoretyczną stanowiącą podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_5 - Przedmioty specjalnościowe (logistyka handlu i usług)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych

Dyscyplina nauki: logistyka

Rok studiów /semestr: 3 rok, 5 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): podstawy logistyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin wykładów

Metody dydaktyczne:

- Wykład: w formie prezentacji multimedialnej, dyskusja, studia przypadku

Formy zaliczenia przedmiotu:

Egzamin pisemny

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach – 18 godz.

- Egzamin – 2 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 55 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20, punkty ECTS 0,26

- o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0

Literatura:

Gołembska E., Czajka P., Tomaszewska D. (2001), Logistyka miejska XXI wieku, „EuroLogistics”, Nr 3, Dział: Akademia Logistyki.

Szymczak M., Logistyka Miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

Truskolaski T., Waligóra K., Wykorzystanie aplikacji mobilnych w zarządzaniu przestrzenią miejską na przykładzie aplikacji

CiTTybialystok, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Warszawa 2017.

Tundys B., Logistyka Miejska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

Wagner T., City-Logistik als Teil der Supply-Chain, Diss. Wissenchaft & Praxis, Sternenfels 2002.

Wyszomirski O., Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.

Zimon G., Gosik B., Ocena logistyki miejskiej w zakresie transportu zbiorowego na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego i Rzeszowa,

"Modern Management Review", vol. XX, 22 (2/2015

Literatura anglojęzyczna:

1. Taniguchi E., City Logistics: Modelling, planning and evaluation, Routledge, Oxon – New York 2015,

Efekty uczenia się:

1. Zna metody i narzędzia rozwiązywania problemów w obszarze logistyki miejskiej- L1_W07

2. Ma podstawową wiedzę na temat ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności logistycznej, a w szczególności

logistyki miejskiej - L1_W09

3. Ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań i trendów rozwoju logistyki miejskiej - L1_W11

4. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) ze szczególnym uwzględnieniem

zjawisk i procesów dotyczących logistyki miejskiej - L1_U01

5. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk z obszaru logistyki miejskiej - L1_U08

6. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów

gospodarczych, a przede wszystkim zachodzących zmian w logistyce miejskiej - L1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny + możliwość podwyższenia oceny za z aktywność w dyskusjach na wykładach.

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.