Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-1EKO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Treści merytoryczne przedmiotu pozwalają studentowi na opanowanie wiedzy umożliwiającej rozumienie i interpretację zjawisk i procesów gospodarczych.

Założenia: realizacja przedmiotu prowadzi do nabycia wiedzy i informacji umożliwiających rozumienie i interpretację uwarunkowań społecznego procesu gospodarowania zarówno na poziomie mikro jak i makro.

Główny cel to wykształcenie postawy osoby przedsiębiorczej, świadomie podejmującej decyzje w sferze gospodarowania, niezależnie od tego, czy dotyczą one postępowania konsumenta, producenta, właściciela czynników produkcji czy przedstawiciela organów władzy publicznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot podstawowy (Moduł 2), dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia, I rok studiów, semestr pierwszy, 30 godzin wykład + 30 godzin ćwiczenia.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykład: prezentacje multimedialne dostępne studentom przed zajęciami, tradycyjne podanie kluczowych informacji, dyskusja na bazie problemów

- ćwiczenia: indywidualne domowe prace pisemne dotyczące wybranych zjawisk, procesów, wyborów ekonomicznych konsumentów i producentów a także właścicieli czynników produkcji

ECTS 6; nakład pracy 150 godzin. Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach 30

Konsultacje, egzamin, zaliczenie ćwiczeń 20

Przygotowanie do egzaminu 10

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do sprawdzianów i zaliczenia 10

Przygotowanie prac domowych 25

Przygotowanie do dyskusji 15

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot podstawowy (Moduł 2), dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia, I rok studiów, semestr pierwszy, 30 godzin wykład + 30 godzin ćwiczenia.

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykład: prezentacje multimedialne dostępne studentom przed zajęciami, tradycyjne podanie kluczowych informacji, dyskusja na bazie problemów

- ćwiczenia: indywidualne domowe prace pisemne dotyczące wybranych zjawisk, procesów, wyborów ekonomicznych konsumentów i producentów a także właścicieli czynników produkcji

ECTS 6; nakład pracy 150 godzin. Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach 30

Konsultacje, egzamin, zaliczenie ćwiczeń 20

Przygotowanie do egzaminu 10

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie do sprawdzianów i zaliczenia 10

Przygotowanie prac domowych 25

Przygotowanie do dyskusji 15

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 80 ECTS 3

Liczba godzin zajęć o charakterze praktycznym 50 ECTS 2

Treści merytoryczne przedmiotu pozwalają studentowi na opanowanie wiedzy umożliwiającej rozumienie i interpretację zjawisk i procesów gospodarczych.

Literatura:

Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015

Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2015

Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014

Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013

Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011

Efekty uczenia się:

- student posiada wiedzę na temat mikro i makro ekonomicznych uwarunkowań działalności podmiotów gospodarczych zaangażowanych w świadczenie usług logistycznych, zna podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne; L1_W09

- student nabył wiedzę pozwalającą mu na określenie warunków i wybór optymalnych rozwiązań m.in. w zakresie praktycznych systemów logistycznych; L1_W10

- student wykształcił umiejętność rozumienia, interpretacji i oceny przyczyn, przebiegu oraz konsekwencji zjawisk ekonomicznych na funkcjonowanie podmiotów m.in. świadczących usługi logistyczne; L1_U08

- Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego pozyskiwania informacji w obliczu dynamicznych zmian na rynku logistycznym; L1_K01

- Student wykazuje postawy przedsiębiorcze, poszukuje oryginalnych rozwiązań problemów zaistniałych w sferze gospodarowania, niezależnie od tego, którego z podmiotów gospodarczych one dotyczą; L1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne (podające, aktywizujące, uczestniczące):

- wykład: prezentacje multimedialne dostępne studentom przed zajęciami, tradycyjne podanie kluczowych informacji, dyskusja na bazie problemów

- ćwiczenia: indywidualne domowe prace pisemne dotyczące wybranych zjawisk, procesów, wyborów ekonomicznych konsumentów i producentów a także właścicieli czynników produkcji

Egzamin pisemny oraz ustny, prace pisemne, udział w dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.