Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-2MBN Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka badań naukowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii prowadzenia badań społecznych. Ponadto studenci maja uzyskać podstawowe umiejętności w zakresie projektowania badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych.

Skrócony opis:

Studenci w formie wykładu z konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych zapoznają się z metodologią nauk społecznych. Ponadto w formie opracowania planów badawczych nabywają umiejętność przygotowywania własnych badań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot podstawowy, Moduł 1

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, II rok, III semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 15h

Metody dydaktyczne: Wykład z konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Projekty w formie opracowania planów badawczych przez studentów.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.

- przygotowanie się do egzaminu 15 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

- opracowywania planów badawczych godz. 23 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 17, punkty ECTS 0,68

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 23, punkty ECTS 0,92

Literatura:

Literatura podstawowa

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa2006

K. Kuciński, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Difin, Warszawa 2010.

S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badan terenowych, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000

D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001.

M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE 2004.

Efekty uczenia się:

2MBN_W01 Student posiada wiedzę o metodologii badań społecznych.

2MBN_U01 Student umie opracować plan badawczy dla wybranego problemu badawczego z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny nauk ekonomicznych.

2MBN_U02 Student umie zaprojektować narzędzia badawcze do badań ilościowych i jakościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedzę przekazana w trakcie wykładów weryfikuje się w formie egzaminu końcowego. Jest ono oceniane w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt. Wyniki prac związanych z przygotowaniem planów badawczych kończą się przygotowaniem spójnych opracowań zbiorczych. Umiejętności nabywane w trakcie opracowywania planów badań i przygotowania w ich ramach kwestionariuszy badawczych weryfikowane są poprzez ocenę pisemnych prac indywidualnych lub grupowych. Prace oceniane są w skali od 0-10 pkt. Na zaliczenie pozytywne wymagane jest otrzymanie 6 pkt.

Ostateczna ocena z przedmiotu jest wypadkową pozytywnych ocen z kolokwium i przygotowanego planu badawczego wraz z kwestionariuszem badawczym w proporcji 50% i 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.