Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka magazynowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3GMA Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka magazynowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie praktycznej wiedzy na temat gospodarki magazynowej, w szczególności roli i znaczenia magazynu i magazynowania jako kluczowych elementów procesu logistycznego. Student powinien zdobyć umiejętność zarządzania nowoczesnym magazynem w zakresie całokształtu procesu magazynowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr V

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

udział w konsultacjach: 10 godzin

przygotowanie do kolokwium: 15 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godz., punkty ECTS 1.6

- o charakterze praktycznym: 30 godz., punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wyd. Difin, Warszawa 2016

2. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

2.Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2, Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2009

3. Niemczyk A., Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, Warszawa 2016

4. M. Mueller, Essentials of Inventory Management, Amacom 2011, ISBN13 (EAN): 9780814416556

5. S. Chapman, T. Arnold, A. Gatewood, L. Clive, Introduction to Materials Management (8th Edition), 2016, ISBN-13: 978-0134156323

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

WIEDZA

3GMA_W01 Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zagadnień: logistyki towarów i usług, outsourcingu usług logistycznych, normalizacji i systemów jakości w logistyce, systemów informatycznych w logistyce, L1_W02

3GMA_W03 Student ma podstawową wiedzę na temat optymalizacji systemów logistycznych, L1_W010

3GMA_W04 Student zna podstawowe osiągnięcia, trendy i kierunki rozwojowe logistyki, L1_W011

UMIEJĘTNOŚCI

3GMA_U01 Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów logistycznych, L1_U01

3GMA_U02 Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie logistyki, L1_U03

3GMA_U03 Student posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej w sferze logistyki, L1_U06

3GMA_U04 Student samodzielnie identyfikuje, opisuje i proponuje racjonalne rozwiązania w obszarze logistyki, L1_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3GMA_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów gospodarczych, L1_K01

3GMA_K02 Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, L1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie praktycznej wiedzy na temat gospodarki magazynowej, w szczególności roli i znaczenia magazynu i magazynowania jako kluczowych elementów procesu logistycznego. Student powinien zdobyć umiejętność zarządzania nowoczesnym magazynem w zakresie całokształtu procesu magazynowego. W szczególności student powinien posiąść umiejętność sprawnego zarządzania magazynem w warunkach rozwoju e-biznesu i rosnącej roli gospodarki magazynowej jako kluczowego elementu zabezpieczającego poziom produkcji, usług i jakość obsługi klienta.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Rok III, Semestr V

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

udział w konsultacjach: 10 godzin

przygotowanie do kolokwium: 15 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godz., punkty ECTS 1.6

- o charakterze praktycznym: 30 godz., punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wyd. Difin, Warszawa 2016

2. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

3. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 3, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Andrzejczyk P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, Przykłady i ćwiczenia, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009

2.Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2, Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2009

3. Niemczyk A., Zarządzanie logistyką magazynową, PWN, Warszawa 2016

4. M. Mueller, Essentials of Inventory Management, Amacom 2011, ISBN13 (EAN): 9780814416556

5. S. Chapman, T. Arnold, A. Gatewood, L. Clive, Introduction to Materials Management (8th Edition), 2016, ISBN-13: 978-0134156323

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.