Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3MOD Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie w logistyce
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-LS1-1MAT

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-LS1-1MAT

Założenia (opisowo):

matematyka - algebra liniowa (w tym: działania na wektorach, macierzach, rozwiązywanie układów równań liniowych); analiza matematyczna (w tym: rachunek różniczkowy funkcji dwóch zmiennych)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot składa się z następujących działów: badania operacyjne, w tym budowa programów liniowych oraz metody ich rozwiązywania (metoda graficzna), zagadnienie transportowe; oraz modelowanie ekonometryczne, w tym estymacja i weryfikacja jednorównaniowego modelu ekonometrycznego z jedną zmienną objaśniającą, prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki.

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2 Przedmioty podstawowe

Dziedzina i dyscyplina nauki

dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/semestr rok 3/semestr VI

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) 0300-ES1-1MAT - Matematyka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 15 godz. – wykład, 30 godz. – ćwiczenia.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna, praca zdalna).

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń + egzamin.

Punkty ECTS 5.

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

udział w konsultacjach – 5 h;

odrabianie prac domowych – 30 h;

przygotowanie do zajęć – 10 h;

przygotowanie do kolokwium – 25 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 20 h.

Łączny nakład pracy studenta - 135 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 51 / 2,04

o charakterze praktycznym 90 / 3,6

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dorosiewicz S., i in., Ekonometria, SGH, Warszawa 1994 i nast. wydania;

Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red. nauk), Ekonometria i badania operacyjne: podręcznik dla studiów licencjackich, Wyd.

Naukowe PWN, Warszawa 2011;

Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2011;

Maddala G.S., Introduction to econometrics, John Wiley & Sons, Chichester 2001 i nast. wydania.

Literatura uzupełniająca:

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria: zbiór zadań,: PWE, Warszawa 2010.

Hillier F. S., Lieberman G. J., Introduction to operations research, McGraw-Hill, Boston 2010.

Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii -w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2009.

Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., Podgórska J., Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach, SGH, Warszawa 2001.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3MOD1_W01 Zna podstawy teoretyczne programowania matematycznego, w tym dokładniej liniowego L1_W07

3MOD1_W02 Zna matematyczne podstawy optymalizacji liniowych zjawisk ekonomicznych L1_W07

3MOD1_W03 Ma podstawową wiedzę na temat specyfikacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego budowy L1_W10

UMIEJĘTNOŚCI

3MOD1_U01 Ma umiejętność zastosowania metod matematycznych w rachunku optymalizacyjnym L1_U01

3MOD1_U02 Umie rozwiązywać PL wybranymi metodami oraz interpretować otrzymane wyniki L1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3MOD1_K01 Potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie optymalizacji problemów ekonomicznych L1_K07

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny zawierający pytania testowe zamknięte i otwarte.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jamróz
Prowadzący grup: Paweł Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.