Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3XMMI Kod Erasmus / ISCED: 04.703 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu marketing międzynarodowy jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją strategii marketingowej w warunkach konkurencyjności globalnej, zarówno w ujęciu makro, jak również na poziomie przedsiębiorstw. Studenci nabywają umiejętności analizy otoczenia międzynarodowego, zwłaszcza globalnego, a także analizy strategii umiędzynarodowienia oraz marketingu-mix na rynkach międzynarodowych. Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii na rynku zagranicznym. Ponadto rozumieją potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Moduł 5

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentcje, studia przypadku, ćwiczenia grupowe

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie końcowe

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

- przygotowanie się do wykładu 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego 10 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

- zapoznanie z literaturą 10 godz.

- udział w konsultacjach 5 godz.

- przygotowanie projektów na ćwiczenia 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 50 punkty ECTS 2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 45 punkty ECTS 1,8

Literatura:

1. W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

3. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

4. A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

5. R.M.Joshi, International marketing, Oxford University Press, New Delhi 2014

Efekty uczenia się:

1. Ma podstawową wiedzę na temat logistyki i jej znaczenia w międzynarodowej działalności marketingowej. L1_W01

2. Ma podstawową wiedzę o przedsiębiorstwach międzynarodowych i ich aktywności marketingowej, w relacji do funkcji logistycznej. L1_W06

3. Potrafi w oparciu o wiedzę z zakresu marketingu, dokonywać opisu i analizować międzynarodowe otoczenie marketingowe oraz formułować własne opinie na temat ich wpływu na działalność logistyczną. L1_U02

4. Potrafi, w oparciu o wiedzę z zakresu marketingu międzynarodowego, proponować skuteczne rozwiązania problemów logistycznych związanych z ekspansją przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. L1_U07

5. Angażuje się w pracę grupy w trakcie realizacji projektów oraz jest gotowy przyjmować różne role. L1_K02

6. Odnajduje się jako uczestnik w przygotowaniu projektów związanych z funkcjonowaniem sfery dystrybucji w działalności międzynarodowej. L1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej w formie projektu, prezentacje multimedialne, studia przypadków, test wiedzy, dyskusja na zadany temat.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz jakości realizowanych projektów

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk, Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu marketing międzynarodowy jest przekazanie studentom wiedzy związanej z realizacją strategii marketingowej w warunkach konkurencyjności globalnej, zarówno w ujęciu makro, jak również na poziomie przedsiębiorstw. Studenci nabywają umiejętności analizy otoczenia międzynarodowego, zwłaszcza globalnego, a także analizy strategii umiędzynarodowienia oraz marketingu-mix na rynkach międzynarodowych. Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii na rynku zagranicznym. Ponadto rozumieją potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Pełny opis:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu połączony z wykładami w formie e-larningu.

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy grupowej w formie projektu, prezentacje multimedialne, studia przypadków, dyskusja, zadania praktyczne na platformie e-learningowej.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz jakości realizowanych projektów i zadań.

- egzamin końcowy pisemny w formie testu (zalicza min. 51% puntów możliwych do zdobycia), do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń oraz studenci, którzy zaliczyli na podstawie testu wykłady w formie e-learningu (zalicza min. 51% punktów do zdobycia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.