Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowy transfer technologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3XMTT Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy transfer technologii
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej istoty, specyfiki, znaczenia i kanałów międzynarodowego transferu technologii. Przedmiot zakłada też przekazanie wiedzy z obszaru możliwości pomiaru i analizy przepływów wiedzy i technologii w skali międzynarodowej, a także określenia determinant wielkości tego procesu, zarówno z punktu widzenia gospodarki jak i przedsiębiorstwa.

Skrócony opis:

1. Znaczenie międzynarodowego transferu technologii we współczesnej gospodarce

2. MTT jako proces gospodarczy

3. Uwarunkowania rozwoju MTT

4. Innowacja jako efekt procesu TT

5. Proces innowacyjne we współczesnej gospodarce

6. Ekosystemy innowacji

7. Otwarte innowacje

8. Rola KTN w procesie MTT

Pełny opis:

1. Znaczenie międzynarodowego transferu technologii we współczesnej gospodarce

1.1 Wiedza a technologia. Definicje i systematyka pojęć

1.2 Wiedza i technologia jak kluczowy zasób gospodarczy

1.3 Sposoby kreowania i przyrostu wiedzy i technologii

2. MTT jako proces gospodarczy

2.1 MTT a transfer wiedzy

2.2. Definicje i podziały procesu MTT

2.3 . Podmioty uczestniczące w procesach MTT

2.4. Kanały MTT

3. Uwarunkowania rozwoju MTT

3.1. Luka technologiczna oraz rola MTT w procesie jej zamykania

4. Innowacja jako efekt procesu TT

4.1. Pojęcie i rodzaje innowacji

4.2. Innowacyjność przedsiębiorstw a innowacyjność gospodarki

4.3. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła innowacji

5. Proces innowacyjne we współczesnej gospodarce

5.1. Rodzaje procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

5.2. Wpływ rewolucji technologicznej na procesy innowacyjne

5.3. Wpływ transferu technologii na innowacyjność gospodarki

6. Ekosystemy innowacji

6.1 Regionalne systemy innowacji

6.2. Krajowe systemy innowacji

6.3. Globalne systemy innowacji

6.4. Networking, platformy internetowe, crowdsourcing. Istota i wpływ na innowacyjność

7. Otwarte innowacje

8. Rola KTN w procesie MTT

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fagerberg J., Innovation studies :evolution and future challenges, Esben Sloth Andersen 2013.

A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polaskiej, Wyd. UwB, Białystok 2000.

A.H. Jasińskim, R. Ciborowski, Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2012.

P. Lowe, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, „Śląsk”, Katowice 1999.

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, M.Brzeziński (red.), Difin, Warszawa 2001, r.1, 4

Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, M.Dworczyk, R.Szlasa (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, r.2

M.Kondratiuk-Nierodzińska, Współczesne procesy innowacyjne w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2000, Nr 3(7), str.29-48

A.Sosnowska, K.Poznańska, S.Łobejko, J.Brdulak, K.Chinowska, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003, r. 2

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, K.B.Matusiak, J.Guliński (red.), PARP, Warszawa 2010, r. 1, 3 i 4.

Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007, str.103-116.

Efekty uczenia się:

W03 Student zna zależności między uczestnikami stosunków międzynarodowych, w szczególności w sferze obrotu towarowego i przepływu czynników produkcji (gospodarki krajowe, organizacje, korporacje)

W07 Student ma podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i porządkowania informacji dotyczących przyczyn, charakteru i konsekwencji zmian strukturalnych w gospodarce światowej (wynikających z przepływu dóbr, usług i czynników produkcji między krajami)

UMIEJĘTNOŚCI

U09 Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac

U03 Student posiada umiejętność analizy i interpretacji zależności i ograniczeń cechujących operacje międzynarodowe, w szczególności w handlu zagranicznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K02 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

K06 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, w formie testu (realizowanego na platformie Blackboard). Do zaliczenia przedmiotu student musi uzyskać min. 60% poprawnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.