Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia w handlu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-LS1-3XUBE Kod Erasmus / ISCED: 14.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia w handlu
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia logistyki I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych i praktycznych aspektach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach handlowych i transportowych, przy wykorzystaniu ubezpieczenia.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, charakterystycznymi dla zarówno dla teorii, jak i praktyki ubezpieczeń w działalności handlowej i transportowej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych i praktycznych aspektach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach handlowych i transportowych, przy wykorzystaniu ubezpieczenia.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, charakterystycznymi dla zarówno dla teorii, jak i praktyki ubezpieczeń w działalności handlowej i transportowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki; forma studiów: stacjonarne; rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalnościowy; dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia; rok studiów/semestr: III/5; wymagania wstępne: handel zagraniczny; liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin - wykład; metody dydaktyczne: wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących; konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowców Zakładu Ekonomii Sektora Publicznego (s. 220) w zależności od potrzeb Studenta; punkty ECTS: 4 pkt;

bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 30

Przygotowanie do egzaminu 38

Przygotowanie i udział w dyskusji 10

Czytanie literatury przedmiotu 10

Udział w konsultacjach 10

Egzamin końcowy 2

Łączny nakład pracy studenta w godz. 100

Literatura:

Podstawowa:

Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Brandta, Toruń 2006.

Iwonicz-Drozdowska M. (red.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2013.

Wierzbicka E., Ubezpieczenia dla przedsiębiorców, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

Uzupełniająca:

Rogowski S., Ubezpieczenia komunikacyjne, Poltext, Warszawa 2008.

Kwiecień I., Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę o instytucjach i strukturach związanych z logistyką, więziach między nimi występujących i kierunkach ich ewolucji L1_W06

2. Student samodzielnie identyfikuje, opisuje i proponuje racjonalne rozwiązania w obszarze logistyki L1_U07

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych L1_U08

4. Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów związanych z funkcjonowaniem sfery logistyki, uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne L1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów kończy się egzaminem pisemnym przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywny udział w zajęciach.

Egzamin pisemny w postaci testu zawiera pytania zamknięte i otwarte, które oceniane są systemem 0-1. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów. Istnieje możliwość podwyższenia oceny z egzaminu za wyróżniającą aktywność Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Przygodzka
Prowadzący grup: Renata Przygodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.